Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต. นักทรัพยากรบุคคล

ลงในเว็บไซต์วันที่ 6 ส.ค. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
-----------------------------------

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ดำเนินการสอบภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง และภาคความพร้อมในการปฏิบัติงานไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 8 แห่งประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรได้ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อเลือกสรรครบ ๒ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี หรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
๒. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรข้างต้นและในอายุบัญชี ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ให้ถือว่าบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นและผู้นั้นไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามที่สอบได้ด้วย คือ
๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร
๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครถึงแม้ว่าผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรรายนั้นจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
๔. ให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ในลำดับที่ 1 มารายงานตัว ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ ? ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๒ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ เพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต่อไป ทั้งนี้ หากไม่มารายงานตัวภายในกำหนดวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามที่สอบได้


รายละเอียดประกาศฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม