Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยในครึ่งปีแรก

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๗ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สถานการณ์คุณภาพอากาศของประเทศไทยในครึ่งปีแรก
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน ลดลง ขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เพิ่มขึ้น

คพ. รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2558 พบคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานและอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพใน 23 จังหวัด จากทั้งหมด 29 จังหวัดที่มีการตรวจวัด โดยในภาพรวมเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พื้นที่ส่วนใหญ่ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ลดลง แต่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน กลับพบในปริมาณมากขึ้น และก๊าซโอโซนยังคงเป็นปัญหาในหลายพื้นที่

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน : ภาพรวมของทั้งประเทศ ในช่วงต้นปี 2558 จำนวนวันที่ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานในทุกภาคของประเทศลดลงกว่าปีที่ผ่านมา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน ( ปี 2557 เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 11 ลดลงเหลือร้อยละ 7 ในปี 2558 )
- กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา จำนวนวันที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานลดลงอย่างเห็นได้ชัด
- ภาคเหนือ : เป็นพื้นที่ที่จะเกิดภาวะหมอกควันในช่วงต้นปีของทุกปี สำหรับปีนี้จำนวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานลดลงอย่างน่าพอใจ
- พื้นที่อื่นๆ : จำนวนวันที่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เกินค่ามาตรฐานลดลงในทุกภาคของประเทศ ยกเว้นจังหวัดสระบุรี และราชบุรี ซึ่งจากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้เกิดการลดลงของปริมาณฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และบริเวณใกล้เคียง พบว่า รถยนต์ดีเซลเป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จากสถิติปริมาณการขายน้ำมันดีเซลในปี ๒๕๕๘ พบว่า น้อยลงกว่าในปี 2557 จึงส่งผลให้ฝุ่นละอองบริเวณริมถนนลดลงด้วย

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน : จากการตรวจวัดทั้งหมด 10 จุด ใน 9 จังหวัด พบว่า ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเป็นปริมาณมาก ( ปี 2557 เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 32 เพิ่ ม ขึ้ น เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ 4 2 ใ น ปี 2 5 5 8 ) โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ลำปาง ระยอง และสระบุรี สำหรับจังหวัด ขอนแก่น สมุทรสาคร และสงขลา
ก๊าซโอโซน : ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2558 ใน 25 จังหวัดที่มีการตรวจวัด พบ 12 จังหวัดที่ปริมาณก๊าซโอโซนเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร ราชบุรี ลำปาง ลำพูน แพร่ นครราชสีมา และ ฉะเชิงเทรา ( เฉลี่ยเกินค่ามาตรฐานร้อยละ 16 ปี 2557 เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ 26 ในปี 2558 ) และอีก 12 จังหวัด ก๊าซโอโซนมีปริมาณลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เช่น ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ เชียงใหม่ เชียงราย และ แม่ฮ่องสอน ( เกินค่ามาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 24 ปี 2557 ลดลงเหลือร้อยละ 15 ในปี 2558 )
ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะมีการศึกษา และกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่ต่างๆอย่างใกล้ชิด และแบ่งหน้าที่การทำงานของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุนในการจัดการปัญหามลพิษอย่างรอบคอบ รวมทั้งจะดำเนินการตามมาตรการควบคุมปัญหามลพิษทางอากาศข้ามแดนจากแหล่งกำเนิดมลพิษต่างๆต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม