Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับชุมชนทั้ง ๓ พื้นที่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๑ /๒๕๕๘

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย
เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับชุมชนทั้ง ๓ พื้นที่

กรมควบคุมมลพิษ ( คพ. ) จัดประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับชุมชนทั้ง ๓ พื้นที่ ( เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้สำหรับจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าใน ๓ พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับ RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และนโยบายรัฐบาล

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับชุมชนทั้ง ๓ พื้นที่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า (ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ) ดำเนินการโดยสำนักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีสถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษาฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้สำหรับจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๓ พื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับ RoadMap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และนโยบายรัฐบาล

ในการดำเนินงานโครงการสำรวจและออกแบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ( ในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ) ได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๓๐ พื้นที่และคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพจำนวน ๑๐ พื้นที่ เพื่อจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ จากนั้นได้คัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จำนวน ๓ พื้นที่ โดยใช้เกณฑ์การคัดเลือกจากปัจจัยทั้ง ๔ ด้าน คือ ปัจจัยด้านเทคนิค ปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ ปัจจัยด้านความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และปัจจัยด้านความพร้อมของชุมชน ซึ่งได้ผลดังนี้
๑) ขนาดใหญ่ มีขยะมูลฝอยมากกว่า ๕๐๐ ตันต่อวัน ได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย
๒) ขนาดกลาง มีขยะมูลฝอยระหว่าง ๒๕๐ - ๕๐๐ ตันต่อวัน ได้แก่ เทศบาลเมืองกระบี่
๓) ขนาดเล็ก มีขยะมูลฝอยระหว่าง ๑๐๐ - ๒๕๐ ตันต่อวัน ได้แก่ เทศบาลเมืองนครพนม

จากนั้นได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมสำหรับจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยฯ ของพื้นที่เป้าหมายทั้ง ๓ พื้นที่ รวมถึงการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากชุมชนโดยรอบพื้นที่ เพื่อให้รับทราบข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโครงการจำนวน ๓ ครั้งต่อพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า สำหรับชุมชนทั้ง ๓ พื้นที่ ประกอบด้วย ๑) เทศบาลนครเชียงราย ๒) เทศบาลเมืองนครพนม และ ๓) เทศบาลเมืองกระบี่ ครั้งนี้ เป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาความเหมาะสมในการจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยตามขนาดการรวมกลุ่มพื้นที่ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก และมีกำหนดการให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เดินทางไปศึกษาสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยซึ่งมีเทคโนโลยีคล้ายคลึงกับผลการศึกษาของแต่ละพื้นที่ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ชีวภาพและชีวมวลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และบริษัทบางปูเอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม