Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔)

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๒ /๒๕๕๘

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘

การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อ ( ร่าง ) แผนแม่บท
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ )

วันที่ 10 สิงหาคม ๒๕๕๘ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมสัมมนารับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ( พ.ศ. 2559 - 2564 ) เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเข้าร่วมวิพากษ์ (ร่าง) แผนแม่บทฯ และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ( คพ.) เปิดเผยว่า การดำเนินงานการบริหารจัดการขยะของประเทศจะเน้นไปที่การจัดการขยะตกค้างสะสม สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยใหม่ โดยจะให้ความสำคัญกับการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม โดยนำเทคโนโลยีที่แปรรูปเป็นพลังงานมาปรับใช้ ภายใต้การยอมรับจากประชาชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมา ผลการจัดการขยะในพื้นที่วิกฤติเร่งด่วน 5 จังหวัด คือ นครปฐม นนทบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ และพระนครศรีอยุธยา ตามแผนงานใน 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า สามารถแก้ปัญหาขยะให้ลดลงได้ถึงร้อยละ 50 สำหรับการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2562) ซึ่งต่อจากนี้ คพ.จะเตรียมปรับเนื้อหา พร้อมสรุปประเด็นการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศจากข้อคิดเห็นต่างๆ ให้เกิดความครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมวิเคราะห์งบประมาณภายใต้แผนดำเนินการ 6 ปี ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และใช้เป็นกรอบนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายในภาพรวมของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

(ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2562) มีแนวคิดในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่สำคัญ คือลดการเกิดของเสียหรือขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดนำของเสียกลับมาใช้ซ้ำและใช้ประโยชน์ใหม่ ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของภาคการผลิต รวมทั้งลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยเพื่อให้เกิดการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจากการคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์ใหม่แล้ว จะส่งเสริมให้นำกลับไปแปรรูปผลิตพลังงานโดยส่งเสริมให้ภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจมาลงทุน แผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 3 มาตรการหลัก คือมาตรการลดขยะมูลฝอย มาตรการการจัดการขยะมูลฝอย และมาตรการส่งเสริมการบริหารการจัดการขยะมูลฝอย

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม