Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๗

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ฉบับที่ ๒๙/๒๕๕๘


วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๗

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๗ (the Seventeenth Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution (17th MSC) ในวันที่ 27 -28 กรกฎาคม ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย เพื่อหารือกำหนดทิศทางการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนอันมีสาเหตุจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในอนุภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้นำเสนอบทเรียนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

รัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม ๕ ประเทศ ได้แก่ บรูไน ดารุสซาลาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ร่วมแสดงความยินดีต่อการให้สัตยาบันต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนของอินโดนีเซีย เน้นย้ำความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหาตามกรอบข้อตกลงอาเซียนฯ และมุ่งหวังให้การดำเนินงานนับจากนี้เป็นไปอย่างเข้มข้น มีประสิทธิภาพ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพในการติดตามจุดความร้อน (Hotspot) การเฝ้าระวังและแจ้งเตือน การพยากรณ์ระดับความเสี่ยงต่อการเกิดไฟและหมอกควันข้ามแดน การจัดทำและดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ (SOP) ในการรับมือกับสถานการณ์ การจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน รวมถึง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาเซียนผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการดูงาน เป็นต้น

พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย ได้นำเสนอบทเรียนการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งการประยุกต์ใช้ระบบ Single Command โดยจัดตั้งศูนย์อำนวยแก้ไขปัญหาระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการสั่งการและการบูรณาการข้อมูล กำลังพล และทรัพยากรที่มีอยู่ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์มาใช้ในการวางแผนรับมือสถานการณ์ การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลดการเผาในพื้นที่เกษตร โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และผู้ผลิตอาหารสัตว์ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติที่ดีในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สนับสนุนการบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตร และไม่รับซื้อผลผลิตที่มาจากการทำลายป่าและการเผาเศษวัสดุ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรปลอดการเผาและการกำจัดเศษวัสดุโดยไม่เผา เช่น การไถกลบ การทำปุ๋ย และการนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ ในระยะยาว ประเทศไทยยังวางนโยบายในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าตามแนวทางพระราชดำริ โดยมีผลสำเร็จจากโครงการนำร่องในการเรียกคืนและฟื้นฟูป่าต้นน้ำในภาคเหนือของประเทศ และจะขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นในอนาคต

พร้อมกันนี้ เพื่อนำไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze-Free ASEAN) ภายในปี ๒๕๖๓ พลเอก ดาว์พงษ์ ได้เสนอให้ประเทศอาเซียนร่วมกันจัดทำ ASEAN Roadmap การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการประสานการดำเนินงานระหว่างประเทศสมาชิก ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่ดี และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา รวมถึง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยประเทศไทยยินดีรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกร่าง ASEAN Roadmap ในปี ๒๕๕๙


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม