Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

บ.ไฟฟ้าหงสา มอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ คพ.เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 ส.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๓ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

บ.ไฟฟ้าหงสา มอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ให้ คพ.
เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๓ สิงหาคม 2558 ดร. วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษรับมอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จากบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ( เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ) ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ?การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน? ซึ่งจังหวัดน่าน กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมควบคุมโรค คณะกรรมการและคณะทำงานเครือข่ายเฝ้าระวังและติดตามการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดน่าน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยโก๋น และบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านไว้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎคม ๒๕๕๗

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา กล่าวว่า จังหวัดน่าน ประสบปัญหาฝุ่นละอองจากการเผาในพื้นที่ในช่วงฤดูแล้งและปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน คพ. ได้เริ่มดำเนินการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่าน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา โดยการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ บริเวณเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน และนำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ มาตรวจวัดในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเป็นครั้งคราว ซึ่งการได้รับมอบสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน จากบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ภาคเอกชนได้เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนภาครัฐได้มีเครื่องมือในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศครอบคลุมพื้นที่จังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น และมีข้อมูลคุณภาพอากาศและข้อมูลทางวิชาการที่เพียงพอสำหรับการจัดการคุณภาพอากาศทั้งในระดับจังหวัด และภาคเหนือตอนบน ซึ่งนอกจากจะตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้เกิดความมั่นใจในการควบคุมและดูแลสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าหงสาในประเทศเพื่อนบ้านที่ตั้งอยู่แนวชายแดนแล้ว ก็ยังสามารถตรวจวัดคุณภาพอากาศที่อาจได้รับผลกระทบจากการเผาในพื้นที่โล่ง ที่จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นหนึ่งใน 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหามลพิษหมอกควัน โดยสถานีตรวจวัดฯแห่งใหม่นี้ คพ. จะได้รวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของ คพ. เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศต่อไป

สำหรับทุกท่านที่สนใจสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดน่านและพื้นที่อื่นๆ สามารถติดตามการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศได้จากทางเว็บไซต์ของ คพ.หรือแอพพลิเคชั่นรายงานคุณภาพอากาศของประเทศไทย(Air4Thai)ผ่านทางแท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน นายวิจารย์ กล่าว

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม