Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 28 ส.ค. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

-----------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2558 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ ได้รวมคะแนนสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของกรมควบคุมมลพิษ ฉบับดังกล่าว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังรายละเอียด ตามเอกสารหมายเลข ๑ และขอให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมินเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามเอกสารหมายเลข ๒ และถือปฏิบัติตามระเบียบใน เอกสารหมายเลข 3

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามเอกสารหมายเลข ๒หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ในวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทางเว็บไซต์ http://job.pcd.go.th หรือ http://www.pcd.go.th รายละเอียดประกาศฯ

สามารถดาวโหลดน์แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว คลิกที่นี่

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้ประสานงาน : คุณวาสนา (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม