Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 15 ก.ย. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
๑.๑ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมจำนวน ๕ อัตรา รายละเอียด
๑.๒ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
๑.๓ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง)
จำนวน ๔ อัตรา รายละเอียด
๑.๔ ตำแหน่งนายช่างเทคนิคจำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
๑.๕ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด
๑.๖ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนจำนวน ๒ อัตรา รายละเอียด
๑.๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน ๑ อัตรา รายละเอียด

การรับสมัคร
รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ - ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. เข้าไปที่เว็ปไซต์ http://job.pcd.go.th หัวข้อ "รับสมัครพนักงานราชการ"
๒. กรอกใบสมัคร ให้ถูกต้องและครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด
๔.๓ ชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ภายในเวลาทำการของธนาคาร ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบแล้ว


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร
กรมควบคุมมลพิษจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จากผู้สมัครสอบที่ได้ชำระเงินถูกต้องแล้ว พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่เว็ปไซต์ http://job.pcd.go.th "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป"
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดประกาศฯ


ผู้ประสานงาน : พรทิพย์ เสมาน้อย (pornthip(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม