Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ก.ย. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
-----------------------------------

ตามที่กรมควบคุมมลพิษ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 โดย รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2558 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ นั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอแก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558 เฉพาะ ข้อ 2 กลุ่มงาน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน (เอกสารหมายเลข 1) โดยเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม เพิ่มเติมคุณวุฒิ ในสาขา ดังนี้
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

2. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง) เพิ่มเติมคุณวุฒิในสาขา ดังนี้

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล สาขาวิชาวาริชศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สาขาวิชาภูมิศาสตร์สารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา
- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค เพิ่มเติมคุณวุฒิในสาขา ดังนี้ ช่างก่อสร้าง ช่างกลโลหะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการ รายละเอียด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘


ผู้ประสานงาน : พรทิพย์ เสมาน้อย (pornthip(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม