Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ไทยร่วมเยอรมนี ขยายความร่วมมือส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 6 ต.ค. 58

วันที่ 1 กันยายน 2558 กรมควบคุมมลพิษ ( คพ. ) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) เปิดตัวโครงการ "พัฒนาการและการวัดผลการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน สำหรับสังคมเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง และกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Advance SCP) " จะมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี ด้วยงบประมาณจากกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ การก่อสร้าง และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย GIZ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ในการดำเนินโครงการ

ดร. วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดี คพ. กล่าวว่า "โครงการ Advance SCP เป็นการขยายความร่วมมือของเรากับประเทศเยอรมนีเพื่อพัฒนาการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งต่อเนื่องจากความร่วมมือกันก่อนหน้านี้ในโครงการการจัดซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับต่อสิ่งแวดล้อมและฉลากสิ่งแวดล้อม (SCP4LCE) ที่เพิ่งสิ้นสุดลง หลังจากการดำเนินงาน 3 ปี และประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย คือได้ผลักดันให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องการปกป้องสภาพภูมิอากาศ ไว้ในข้อกำหนดของฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ โดยได้สนับสนุนให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์ดังกล่าวในสินค้า 13 อย่างของไทย อาทิเช่น หลอดไฟฟลูอโอเรสเซ้นซ์ท์ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไปพิมพ์เขียน ยางรถยนต์ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และสนันสนุนให้เกิดความร่วมมือกันในภูมิภาค โดยร่วมจัดตั้งเครือข่าย ASEAN+3 อีกด้วย

สำหรับโครงการฯ จะสนับสนุนกรอบการทำงานสิบปีว่าด้วยการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน (10 YFP on SCP) ในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะในส่วนของฐานโปรแกรมสำหรับข้อมูลสำหรับผู้บริโภค และจะยังคงส่งเสริมให้มีการเพิ่มหลักเกณฑ์เรื่องการปกป้องสภาพภูมิอากาศไว้ในเกณฑ์ข้อกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐและของฉลากสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ต่อไป นอกจากนี้ โครงการฯ จะช่วยสนับสนุนให้เกิดตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสภาพภูมิอากาศที่จะนำไปสู่การปล่อยมลพิษที่น้อยลง การค้าและการลงทุนในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคก็จะเพิ่มขึ้นจากการรวมตัวกันของฉลากสิ่งแวดล้อมต่างๆ ด้วย"

มร. โทมัส เลห์มันน์ ผู้อำนวยการโครงการ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) กล่าวว่า " การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน ทั้งยังช่วยลดก๊าซเรือนกระจก โครงการ Advance SCP ซึ่งเกิดขึ้นจากความสำเร็จของโครงการ SCP4LCE จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละประเทศในการสร้างกลไกของการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และฉลากสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อมุ่งหน้าสู่สังคมเศรษฐกิจสีเขียว ด้วยกิจกรรมมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพองค์กร การกำหนดกรอบการทำงานด้านนโยบาย การพัฒนาศักยภาพด้านเทคนิค การบริหารจัดการระบบข้อมูลที่ยั่งยืน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้"

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม