Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) การจัดจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์(service)

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 ต.ค. 58


ข้อกำหนดการดำเนินงาน (TERMS OF REFERENCE : (TOR)
การจัดจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัด และอุปกรณ์ (service contract)
ในสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้ง ศึกษาหรือคาดการณ์สภาพการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศ โดยข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้นามาใช้ประกอบการกาหนดมาตรการและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พร้อมทั้ง เผยแพร่สถานการณ์คุณภาพอากาศสู่สาธารณะผ่านจอแสดงผลคุณภาพอากาศ เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบันเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศ ประกอบด้วยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ จำนวน 61 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 29 จังหวัด (ข้อมูล ณ ปี 2558) ดำเนินการตรวจวัดสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซโอโซน (O3) ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน (PM10)ฯลฯ และตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา ได้แก่ ทิศทางลม ความเร็วลม อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้าฝน การแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ รังสีสุทธิฯลฯ นอกจากนี้ บางสถานีฯตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) ในบรรยากาศ ด้วยเครื่องมือตรวจวัดที่ทันสมัย มีระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานสากล ทางานได้อัตโนมัติต่อเนื่องตลอดเวลา การดูแลระบบการทำงานของสถานีฯดังกล่าว ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความชานาญ และประสบการณ์ในการดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง และปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ในสถานี อย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐยังขาดบุคคลากรที่มีความรู้ความชำนาญด้านการซ่อมบำรุงเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาข้างต้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายลดขนาดโครงสร้างและกำลังคนของระบบราชการ โดยปรับเปลี่ยนบทบาทและส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาดำเนินงานบางอย่างแทนส่วนราชการ ดังนั้น การดูแลสถานีฯจึงจำเป็นต้องจ้างเหมาบริการเอกชนเข้าดำเนินการแทน ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้นิยมทำกันในสากลประเทศที่มีเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในลักษณะเดียวกัน เนื่องจากเป็นการลดภาระเรื่องบุคคลากรในภาครัฐ และสามารถใช้ผู้ที่มีความรู้ความชานาญเฉพาะด้านดาเนินการแทน ทาให้เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดทางานได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ โดยภาครัฐจะเป็นผู้กำกับดูแลและนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ กรมควบคุมมลพิษจึงได้วางแผนจ้างเหมาบริการบริษัทเอกชนหรือนิติบุคคล ให้เป็นผู้ดาเนินการซ่อมบารุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ์ในสถานีฯ เพื่อกรมควบคุมมลพิษจะได้ดาเนินการในด้านต่างๆได้ครบถ้วนตามภาระหน้าที่ โดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนของข้าราชการ

หมดเขตรับฟังความคิดเห็น วันที่ 27 ตุลาคม 2558 รายละเอียดTOR


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม