Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. หนุนใช้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของเทศบาลเมืองสีคิ้วฯ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ต.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๑ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

คพ. หนุนใช้บ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของเทศบาลเมืองสีคิ้ว
โครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีระหว่างไทย - ญี่ปุ่น แก่ท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (คพ.) และนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดบ่อฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายทาเคโนริ ยามาซากิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฟูกูโอกะ นายอิวามิ ฮาราทาเกะ รองประธานสภาจังหวัดฟูกูโอกะ ผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (ไจก้า) และผู้แทนจากสถานทูตประเทศญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดดังกล่าว

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. ได้ร่วมกับจังหวัดฟูกูโอกะ (Fukuoka Prefectural Government) ศูนย์สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น (Japan Environmental Sanitation Center: JESC) องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น สำนักงานคิวชู (Kyushu International Center JICA) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) และเทศบาลเมืองสีคิ้ว ดำเนินโครงการการพัฒนาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Waste Landfill Planning Assistance for Thailand) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ (Semi - Aerobic Landfill) เพื่อปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองของประเทศไทยให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้อง โดยเทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศเป็นการกำจัดขยะมูลฝอยที่ถูกหลักสุขาภิบาล ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถย่อยขยะมูลฝอยได้เร็วขึ้น ลดกลิ่นเหม็นรบกวน น้ำเสียจากน้ำชะขยะมีความสกปรกลดลง และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้บ่อฝังกลบขยะให้ใช้ได้นานขึ้นอีกทั้งยังสามารถควบคุมดูแลได้ง่ายเหมาะกับเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก

ดังนั้น เทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จึงกลายเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการแบบครบวงจร ตั้งแต่การศึกษา ออกแบบ และก่อสร้าง โดยใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองสีคิ้ว ภายใต้คำแนะนำและกำกับดูแลของผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น และ คพ. สำหรับการวางแผนต่อยอดการดำเนินโครงการฯ นั้น คพ. จะมีการติดตามผลการดำเนินงานและการประเมินผลร่วมกับเทศบาลเมืองสีคิ้วและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) และเผยแพร่เทคโนโลยีดังกล่าวแก่ท้องถิ่นขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อให้เป็นทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม