Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

รัฐมนตรี ทส. นำทีมเจรจาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 พ.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๗/๒๕๕๘

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

รัฐมนตรี ทส. นำทีมเจรจาแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอาเซียน

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงข่าวสรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๑๓ การประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน +๓ ครั้งที่ ๑๔ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนหน่วยงาน ทส. และกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรี ทส. รัฐมนตรีได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมกันในการจัดการ อาทิ ปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนและไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งที่ประชุมยังมีการหารือประเด็นสำคัญ ได้แก่ การรับรองอุทยานแห่งชาติ Mt. Timpoong Hibok Hibok ในฟิลิปปินส์ และอุทยานแห่งชาติ Way Kambas ในอินโดนีเซีย ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกแห่งอาเซียน ลำดับที่ ๓๖ และ ๓๗ การรับรองกรอบตัวชี้วัดเพื่อการดำเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ำของอาเซียนอย่างบูรณาการ (IWRM) ที่จะใช้ในการติดตามและประเมินความคืบหน้าของความสำเร็จของ IWRM ทั่วภูมิภาค อาทิ ร้อยละของประชากรที่เข้าถึงน้ำดื่ม ร้อยละของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมลดลง และการมีนโยบายควบคุมมลพิษทางน้ำ การเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ ๒๗ (27th ASEAN Summit) ให้การรับรอง ๑) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Joint Statement on Climate Change) ที่เป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของอาเซียนในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้หลักการของการรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง และผลักดันให้มีการสนับสนุนในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการสนับสนุนกลไกทางการเงิน ซึ่งจะแถลงต่อที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ ๒๑ (UNFCCC COP 21) และ ๒) ร่างปฏิญญาอาเซียนภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วยวาระความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Declaration on ASEAN Post-2015 Environmental Sustainability and Climate Change Agenda) ที่แสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนาแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์อาเซียน ภายหลังปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ การดำเนินมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึง ให้ความสำคัญกับปัญหามลพิษข้ามแดน การใช้ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในภูมิภาคอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๘ ที่ประชุม 11th COP HAZE ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินงานตามข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุพาคี การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในอนุภูมิภาคแม่โขงที่ส่งผลกระทบต่อภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยตามการคาดการณ์ถึงความแห้งแล้งรุนแรงในช่วงต้นปี ๒๕๕๙ การอนุมัติงบประมาณจากกองทุนหมอกควันอาเซียนในการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าพรุ และเห็นชอบกับข้อเสนอของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยกร่าง Haze-Free ASEAN Roadmap ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อมุ่งสู่การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน (Haze-Free ASEAN) ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม