Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.รับฟังความเห็น (ร่าง) พ.ร.บ.จัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ฯ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 4 พ.ย. 58

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ.ได้ จัดทำร่างพ.ร.บ.การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่นๆ พ.ศ.... และได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นมาแล้ว 7 ครั้ง ก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม ๒๕๕๘ และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาเนื้อหา และมอบหมายให้ คพ. รับฟังความคิดเห็นอีกครั้งในวันนี้ เพื่อให้เกิดความรอบคอบในการออกกฏหมาย

เนื้อหาใน พ.ร.บ. ฉบับนี้ประกอบด้วยการกำหนดให้มี คณะกรรมการจัดการซากผลิตภัณฑ์คอยตรวจสอบดูแล การควบคุมผลิตภัณฑ์ การกำหนดผลิตภัณฑ์ที่ถูกควบคุม การควบคุมผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ให้ผู้ผลิตจัดทำแผนรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่ตนเองผลิตหรือจัดจำหน่าย การรับคืนหรือการเก็บถาวรรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมซากผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์ การจัดการซากผลิตภัณฑ์ การจัดการซากผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การกำหนดแนวทางหรือคู่มือการจัดการซากผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนของซากผลิตภัณฑ์ การจัดการเงินรายได้และการสนับสนุนกองทุนสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ในการสนับสนุนงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี โครงการหรือกิจกรรมที่สามารถนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมลพิษ และมีการช่วยเหลือด้านภาษี หรือค่าธรรมเนียมในอัตราพิเศษ เป็นต้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังไม่มีระบบเรียกคืนหรือการจัดการกับ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่นๆ อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยเหตุที่ว่าในซากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว มีสารอันตรายและโลหะหนักหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ อาทิ ตะกั่ว ปรอท แคดเมียมเป็นต้น และยังมีโลหะมีค่า และแร่ธาตุหายากหลายชนิด จึงจำเป็นที่จะต้องจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และควรส่งเสริมให้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิต โดยจะดำเนินการตรวจสอบดูแล การควบคุมผลิตภัณฑ์ใน 5 ประเภทก่อน อาทิ คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์และโทรศัพท์ไร้สาย เครื่องปรับอากาศ เครื่องรับโทรทัศน์ ตู้เย็น ส่วนอื่นๆ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ จะได้ดำเนินการกำหนดเป็นลำดับต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม