Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

แม่น้ำตาปีตอนบน อยู่ในระดับคุณภาพดีที่สุด เพียงแหล่งเดียวในประเทศ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 พ.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๑ /๒๕๕๘

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

แม่น้ำตาปีตอนบน อยู่ในระดับคุณภาพดีที่สุด เพียงแหล่งเดียวในประเทศ

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้สรุปสถานการณ์คุณภาพน้ำผิวดินช่วงเดือนกรกฎาคม ? กันยายน 2558 ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำครั้งที่ 3 ( 1 ปี จะมีการตรวจสอบ 4 ครั้ง) โดยจากการตรวจวัดคุณภาพแหล่งน้ำรวมทั้งหมดในการวิเคราะห์และประเมินผลจำนวน 65 แหล่งน้ำทั่วประเทศ จากจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ จำนวน 366 จุด ประเมินดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index) พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 2 ของจุตรวจวัด คือ แม่น้ำตาปีตอนบนเพียงแหล่งน้ำเดียว อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 24 พอใช้ ร้อยละ 43 เสื่อมโทรม ร้อยละ 29 และเสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 2

โดยสถานการณ์คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินในภาพรวมทั่วประเทศเมื่อแบ่งเป็นรายภาคพบว่า ภาคเหนือ มีการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม จากการที่ชุมชนปล่อยน้ำเสีย ภาคกลางและภาคตะวันออก พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม และฟีคอลโคลิฟอร์ม จากการที่ชุมชนปล่อยน้ำเสีย และสารอาหารจากการที่ฝนชะหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรม และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ที่มีโรงงานหนาแน่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบค่าแอมโมเนียสูง จากการที่ฝนชะหน้าดินที่มีการปนเปื้อนสารอาหารจากเกษตรกรรม และน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม และภาคใต้ พบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มกลุ่มโคลิฟอร์มและฟีคอลโคลิฟอร์ม ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดปัญหามลพิษทางน้ำ ประกอบกับภาพรวมของประเทศยังเป็นแหล่งชุมชนที่ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย หรือบำบัดได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ แม่น้ำตาปีมีต้นน้ำมาจากเทือกเขาหลวง ซึ่งอยู่ในอำเภอพิปูนและอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และถูกกำหนดให้เป็นแหล่งน้ำประเภทที่ 2 ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภทของแหล่งน้ำ ในแม่น้ำตาปีและแม่น้ำพุมดวง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 โดยแม่น้ำตาปีถูกแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 (แม่น้ำตาปีตอนล่าง) ตั้งแต่แม่น้ำพุมดวงบริเวณปากแม่น้ำ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กิโลเมตรที่ 0 จนถึงแม่น้ำตาปี บริเวณบ้านวังม่วง ตำบลนากระชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 184 และช่วงที่ 2 (แม่น้ำตาปีตอนบน) ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 184 จนถึงบริเวณบ้านขุนพิปูน ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช กิโลเมตรที่ 221

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาผลของคุณภาพน้ำแม่น้ำตาปีตอนบนตั้งแต่ปี 2555-2557 พบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับในปี 2558 ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ที่ 93 คะแนน เดือนเมษายน ? มิถุนายน อยู่ในเกณฑ์ดี ดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ที่ 77 คะแนน และเดือนกรกฎาคม - กันยายน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก ดัชนีคุณภาพน้ำอยู่ที่ 91 คะแนน

อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมคะแนนแม่น้ำตาปีตอนบนทั้ง 3 ไตรมาส จะได้ดัชนีคุณภาพน้ำที่ 87 คะแนน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 4 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม) หากสามารถรักษาคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แม่น้ำตาปีตอนบนอาจเป็นแหล่งน้ำที่มีคุณภาพมากที่สุดในรอบปี ดังนั้น เพื่อจะรักษาคุณภาพน้ำของแม่น้ำตาปีตอนบนให้อยู่ในเกณฑ์ดีมากต่อไป จึงต้องขอความร่วมมือจากจังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลรักษาแหล่งน้ำ ไม่ปล่อยของเสียลงสู่แหล่งน้ำ เพื่อให้แม่น้ำตาปีตอนบนเป็นแหล่งน้ำที่สะอาดปราศจากมลพิษสืบต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม