Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ปลื้ม อธิบดีรับรางวัลซื่อสัตย์สุจริต

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 พ.ย. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๒/๒๕๕๘

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

คพ. ปลื้ม อธิบดีรับรางวัลซื่อสัตย์สุจริต

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้คัดเลือกและเสนอชื่อนายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เข้ารับโล่รางวัลผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2558 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาคัดเลือกให้นายวิจารย์ เข้ารับโล่รางวัลดังกล่าว ถือเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ คพ. ที่เห็นว่านายวิจารย์มีความตั้งใจประพฤติตนตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานตามภารกิจของ คพ. ทั้งการจัดทำมาตรการ การนำเสนอนโยบาย และการติดตามตรวจสอบมลพิษ จะได้รับความมั่นใจจากทุกภาคส่วนยิ่งๆ ขึ้นไป

นางสาวผานิต รัตสุข ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจและบังคับการ คพ. กล่าวว่า นายวิจารย์ เป็นที่รักใคร่ของเจ้าหน้าที่ใน คพ. เนื่องจากเป็นคนสุภาพ มีความเป็นกันเองกับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และตั้งใจทำงาน โดยส่วนตัวรู้สึกภูมิใจที่ได้ท่านมาเป็นผู้บริหาร และท่านเป็นคนเดียวของ ทส. ที่ได้รับรางวัลนี้ คน คพ. ทุกคนรู้สึกปลื้มใจและยินดีกับท่าน โดยรางวัลนี้จะสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นแบบอย่างให้เจ้าหน้าที่ คพ. ได้ปฏิบัติตาม รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะงานตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านายวิจารย์ เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและศีลธรรมอันดี เนื่องจากมีพฤติกรรมดังต่อไปนี้ 1. มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่รับราชการ เป็นผู้ทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดผลผลิตที่มีประโยชน์ เข้าปฏิบัติงานก่อน 7.00 น. และกลับหลัง 18.00 น. ตลอดระยะเวลา 30 ปี รวมถึงไม่รับสินบนในรูปแบบต่างๆ 2. มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งการบริหารแบบโปร่งใสและมีส่วนร่วมและเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียงของข้าราชการทุกระดับ และ 3. มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงให้ความสำคัญในการพัฒนาข้าราชการใหม่ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมทั้งหมดสอดคล้องกับหลักในการพิจารณาทุกประการ โดยกำหนดมอบรางวัลในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่สำนักงาน ป.ป.ช.ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม