Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การจัดการสาร PFOS ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ธ.ค. 58

ด้วย กรมควบคุมมลพิษ ได้กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง การจัดการสาร PFOS ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการสาร PFOS รวมทั้งเพื่อหารือความเห็นเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการการจัดการสาร PFOS ในประเทศ ตลอดจนเพื่อประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายสำหรับการจัดการสาร PFOS ในการสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ

ในการนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ขอได้โปรดแจ้งตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ ให้กรมควบคุมมลพิษทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ จักขอบคุณยิ่ง


1. รายละเอียดการสัมนาการจัดการสาร PFOS ภายใต้อนุสัญญาสตอกโฮล์ม ฯ ดาวน์โหลด
2. กำหนดการสัมมนาฯ รายละเอียด
3. ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ รายละเอียด


ผู้ประสานงาน : คุณพัทธนันทน์ (btarin1@hotmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม