Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. เตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 ธ.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๙ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

ทส. เตรียมพร้อมรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 ซึ่งเป็นการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้แทนหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและ 9 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุม

นายวิจารย์ กล่าวว่า สาระสำคัญของการประชุมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควัน 9 จังหวัด ภาคเหนือ ประกอบด้วย 1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นปฏิบัติในพื้นที่จริง สร้างจิตสำนึก ปรับพฤติกรรม ก่อนเกิดไฟ ถ้าไม่ได้ผลให้บังคับใช้กฎหมาย รวมถึงเมื่อไฟเกิดให้รีบดับทันที 2. ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) เน้นดำเนินการในพื้นที่เสี่ยง โดยประสานข้อมูลกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน (GISTDA) 3. การเตรียมความพร้อม ณ ปัจจุบันมีแผนที่ดี ขอให้ ทสจ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบอื่นๆ โดยเฉพาะหน่วยงาน ทส. ในพื้นที่ 4. นับจากการประชุมวันนี้เป็นต้นไปให้ดำเนินการตามแผนอย่างเข้มข้น 5. เน้นการป้องกัน โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) และกรมป่าไม้ (ปม.) ในฐานะเจ้าของพื้นที่ป่าสงวนและอุทยาน ที่มีแผนที่แสดงจุดที่ดาวเทียมตรวจพบความร้อนซึ่งมีโอกาสเป็นบริเวณที่เกิดไฟไหม้ (hot spot) จำนวนมากให้ความสำคัญในเรื่องนี้ 6. ให้ส่งแผนและผลการระดมพล และการป้องกัน ทำความเข้าใจกับพื้นที่ ให้ฝ่ายเลขานุการกรม (คพ.) ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

เนื่องจากในปี 2559 สภาพอากาศมีความแห้งแล้งสูง อาจส่งผลให้เกิดปัญหาไฟป่า การเผา และการลุกลามของไฟเป็นวงกว้าง รมว.ทส. จึงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การเตรียมการรับมือหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รมว.ทส. จึงได้ติดตามความก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้นำเสนอแผนงานต่างๆ ซึ่งหากมีปัญหาและอุปสรรคจะได้ร่วมกันแก้ไขก่อนจะเข้าสู่ช่วงเฝ้าระวังหมอกควันในเดือนมกราคมถึงเมษายน 2559 ทั้งนี้ ต้องดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง รวมถึงให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤตปี 2559 พร้อมกันนี้ควรจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ลักลอบเผา โดยบูรณาการและสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระบบศูนย์สั่งการแบบเบ็ดเสร็จ

อย่างไรก็ตาม ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนงดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร งดจุดไฟเผาป่า วัชพืชริมทาง รวมถึงขอความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตาและแจ้งเหตุไฟไหม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าไปดับไฟได้ก่อนที่จะลุกลามเป็นวงกว้างและยากที่จะควบคุม

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม