Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เปิดโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 ธ.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๖๙ /๒๕๕๘

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

คพ. เปิดโครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้

วันที่ 25 ธันวาคม 2558 อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ( คพ. ) และผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเปิด "โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้" ณ หมู่บ้านคลิตี้ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่จะดำเนินการฟื้นฟูห้วยคลิตี้ พร้อมทำกิจกรรมกับเด็กและชาวบ้าน โดยมีผู้แทนจากกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า คพ. เตรียมดำเนินการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ ซึ่งทั้งทาง คพ. และชาวบ้านในพื้นที่ได้มีความห่วงใยในเรื่องผลกระทบต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจนอุทยานแห่งชาติลำคลองงู และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งจะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่กับทั้ง 3 หน่วยงาน โดยดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน จะต้องจัดทำฐานข้อมูลต้นไม้ในพื้นที่ขออนุญาตจำนวนกว่า 400 ไร่ เพื่อให้การดำเนินงานส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศให้น้อยที่สุด จึงได้จัดทำ ?โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์คลิตี้? ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่จะดำเนินการฟื้นฟูการปนเปื้อน และปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญของพื้นที่ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ด้วยการดำเนินกิจกรรมเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน

อธิบดี คพ. กล่าวต่ออีกว่า สำหรับโครงการดังกล่าว จะมีกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โดยมีการมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลิตี้ล่าง มอบตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำบ้าน อุปกรณ์กันหนาว กิจกรรมบวชป่า บริเวณริมห้วยคลิตี้ หมู่บ้านคลิตี้ล่าง โดยมีการประกอบพิธีสงฆ์ เพื่อบวชป่า ต่ออายุให้ต้นไม้ พิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ โดยผู้ร่วมงานได้ร่วมกันนำจีวรผูกรอบต้นไม้ใหญ่ เพื่อแสดงถึงความเคารพต่อป่าไม้ที่ให้ความชุ่มชื้น คืนความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ และร่วมกันสร้างพลังในการปกป้องผืนป่าให้คงอยู่ร่วมกันกับชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี จะเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2559 และกำหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561 โดยมีกิจกรรมหลักของโครงการประกอบด้วยการขุดลอกห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม การก่อสร้างหลุมฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล และการก่อสร้างฝายหินทิ้งเพื่อดักตะกอน เพิ่มจำนวน 2 แห่ง ทั้งนี้ การดำเนินงานในปัจจุบันมีประเด็นที่จะต้องดำเนินการคือ 1) ดำเนินการขออนุญาตใช้พื้นที่ที่เขตอุทยานแห่งชาติลำคลองงู พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำโจน และเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) 2) ปรับแก้ไขขอบเขตการดำเนินงานจากแบบรายการเหมาให้เป็นแบบราคาต่อหน่วย เนื่องจากมีข้อกังวลเรื่องการเสียประโยชน์ของราชการในประเด็นปริมาณตะกอนที่ขุดลอกอาจไม่เท่ากับที่ประเมินไว้เดิม นอกจากนี้ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ กรมควบคุมมลพิษได้มีการรายงานผลต่อสาธารณะโดยเผยแพร่ผ่านทาง http://www.pcd.go.th/Download/pollution_kity.cf

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม