Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกประเมินตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 ธ.ค. 58

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมิน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ
-----------------------------------

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญ นั้น


บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมเชี่ยวชาญเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ดังมีรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้ และให้ผู้ได้รับคัดเลือก จัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๘ ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด สำเนา ๗ ชุด) ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะส่งผลงานเข้ารับการประเมินในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ ผลงานที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก หากเป็นการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นผลงานของตน หรือมีการลอกเลียนผลงาน หรือเสนอสัดส่วนผลงานอันเป็นเท็จ สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ ซึ่งจะดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

รายละเอียดประกาศฯ


ผู้ประสานงาน : สุธัญญา สายเรือง (sutanya(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม