Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เตรียมพร้อมรับมือปัญหามลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 ธ.ค. 58

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๗๑/๒๕๕๘

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

คพ. เตรียมพร้อมรับมือปัญหามลพิษในช่วงเทศกาลปีใหม่

คพ. เตรียมพร้อมรับมืออุบัติภัยฉุกเฉิน สารเคมี-มลพิษ ในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธาน ดูแลทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีสารเคมี ตรวจตราการจัดเก็บและขนย้ายอย่างเข้มงวด

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้จัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ เช่น การลักลอบทิ้งของเสียที่เป็นพิษในที่สาธารณะ การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ต่างๆ อุบัติเหตุจากการขนส่งวัตถุอันตราย ไฟไหม้โรงงานหรือคลังเก็บสารเคมี หรือปัญหามลพิษด้านอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ? ๓ มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง ทั้งนี้ เหตุการณ์เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม หรืออาจลุกลามขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น หากบุคลากรในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไม่เพียงพอ

นายวิจารย์ กล่าวว่า ในส่วนการปฏิบัติงานเพื่อรับมือกับสถานการณ์มี 3 กรณี ดังต่อไปนี้ 1. กรณีที่มีการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านสายด่วน ๑๖๕๐ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี กรมควบคุมมลพิษ จะประเมินสถานการณ์ในเบื้องต้นจากข้อมูลที่ได้รับจากผู้แจ้ง และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นแก่หน่วยปฏิบัติในท้องที่ ๒. กรณีหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ร้องขอความร่วมมือให้เข้าตรวจสอบในพื้นที่เกิดเหตุ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ ประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที และกรณีที่ ๓. หากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและอาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เช่น เกิดการแพร่กระจายลงสู่แหล่งน้ำ หรือเกิดการฟุ้งกระจายไปสู่ชุมชนในบริเวณพื้นที่ท้ายลม ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมีจะรายงานต่ออธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เพื่อทราบสถานการณ์ แล้วสั่งการไปยังสำนัก/กอง/ฝ่าย ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบเฝ้าระวังมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เกิดเหตุในทันที โดยผ่านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินสารเคมี

นอกจากการจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและบุคลากร เพื่อรองรับสถานการณ์ไม่ปกติ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งเป็นฤดูกาลของการท่องเที่ยวแล้ว คพ. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่มีวัสดุสารเคมีในครอบครองควรมีการตรวจตราจัดเก็บและขนย้ายอย่างเข้มงวด ขณะที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวควรมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงทิ้งขยะและจัดการให้ถูกสุขลักษณะ การนำขยะคืนถิ่น ไม่ทิ้งเป็นภาระให้อุทยาน เพื่อช่วยกันลดปริมาณขยะ และรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวให้คงสภาพสวยงามสืบไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม