Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2558

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ม.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘

อธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

วันที่ 7 ม.ค 2558 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ในปี 2558 โดย


สถานการณ์คุณภาพอากาศ จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน 29 จังหวัด จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีจำนวนวันที่มลพิษทางอากาศเกินค่ามาตรฐานมากที่สุด (150 วัน) รองลงมา คือ ลำปาง (89 วัน) สมุทรปราการ (81 วัน) กรุงเทพมหานคร (74 วัน) และขอนแก่น (70 วัน) สารมลพิษที่เป็นปัญหาสำคัญ คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ก๊าซโอโซน และยังตรวจพบฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกินมาตรฐาน 9 ใน 10 จังหวัดที่ทำการตรวจวัด ทั้งนี้ สารมลพิษอื่นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดทั้งปี
นอกจากนี้ พบว่าสารอินทรีย์ระเหยง่าย มีปริมาณสูงกว่าค่ามาตรฐาน 4 จังหวัดจาก 6 จังหวัด โดยเฉลี่ย มีปริมาณลดลง เป็นผลจากการปรับปรุงมาตรฐานน้ำมันเชื้อเพลิง EURO 4 ยกเว้นพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง แต่เบนซีน และ 1,3-บิวทาไดอีน หลายสถานีมีแนวโน้มลดลงจากปี 2557 ส่วน 1,2-ไดคลอโรอีเทน หลายสถานีที่อยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากปีที่ผ่านมาสภาพอากาศแห้งแล้งมาก (เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญ) ยังเป็นปีที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนที่มีการเผาพื้นที่ป่าพรุในประเทศอินโดนีเซีย
สถานการณ์คุณภาพน้ำ จากการประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (Water Quality Index: WQI) พบว่าคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 43 รองลงมาอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 31 และเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 26 แหล่งน้ำในภาคเหนือมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดีมากกว่าภาคอื่น รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออก แม่น้ำที่มีคุณภาพน้ำดีที่สุดที่ตรวจวัดได้เมื่อเทียบกับแม่น้ำสายอื่น คือ แม่น้ำตาปีตอนบน

นอกจากนี้ ยังพบว่าแนวโน้มสถานการณ์คุณภาพน้ำในรอบ 10 ปี (2549 - 2558) ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลง โดยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยมีแหล่งน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาอย่างต่อเนื่อง เช่น แม่น้ำจาง เวฬุ ตรัง ตาปีตอนบน แควน้อย และมีแหล่งน้ำที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น แม่น้ำกวง ลำตะคองตอนล่าง ระยองตอนล่าง ป่าสัก ลพบุรี เจ้าพระยาตอนบน ท่าจีนตอนกลางและล่าง เพชรบุรีตอนล่าง ทั้งนี้ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านการลงทุนระบบบำบัดน้ำเสีย
ส่วน น้ำทะเลชายฝั่ง จากการประเมินคุณภาพน้ำ โดยใช้ดัชนีคุณภาพน้ำทะเล (Marine Water Quality Index: MWQI) พบว่า คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ร้อยละ 72 อยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 16 อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ร้อยละ 9 และอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก ร้อยละ 3 และไม่พบคุณภาพน้ำเกณฑ์ดีมาก โดยบริเวณที่มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมยังคงเป็นพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำเสียจากแม่น้ำสายหลักและชุมชนที่รุกล้ำชายฝั่งทะเล
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รัฐบาลประกาศให้ขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ ในปี 2557 ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยชุมชน ของเสียอันตราย กากอุตสาหกรรม และมูลฝอยติดเชื้อ โดยขับเคลื่อนผ่าน Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ถือเป็นแรงขับเคลื่อนหลักให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมและดำเนินงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้น 26.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก ปี 2557 ร้อยละ 3 ได้รับการเก็บขนเพื่อนำไปกำจัด 15.4 ล้านตัน (ร้อยละ 57 ของปริมาณที่เกิดขึ้น) ขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้ถูกนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง 8.4 ล้านตัน (ร้อยละ 31 ของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น) อีกประมาณ 7.09 ล้านตัน ถูกนำไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง เช่น การเทกองในบ่อดิน เผากลางแจ้ง ลักลอบทิ้งในพื้นที่รกร้าง มีปริมาณขยะตกค้างในสถานที่กำจัด 30 ล้านตัน สามารถจัดการได้แล้ว 20 ล้านตัน (ร้อยละ 66) และมีการนำขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ มีประมาณ 4.9 ล้านตัน (ร้อยละ 18) ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ที่คัดแยกจากครัวเรือนและส่งไปยังร้านรับซื้อของเก่า ศูนย์วัสดุรีไซเคิลชุมชน ธนาคารขยะรีไซเคิล รวมถึงการใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์
ของเสียอันตรายชุมชน เกิดขึ้น 591,127 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 14,811 ตัน (ร้อยละ 2.6) แบ่งเป็น ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 384,233 ตัน (ร้อยละ 65) และของเสียอันตรายประเภทอื่นๆ จากชุมชน เช่น แบตเตอรี่ หลอดไฟ ภาชนะบรรจุสารเคมี อีก 206,894 ตัน (ร้อยละ 35) ขณะนี้ กรมควบคุมมลพิษได้เสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ปริมาณมูลฝอยติดเชื้อ เกิดขึ้นประมาณ 5,400 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 จำนวน 200 ตัน (ร้อยละ 3.7) ได้รับการจัดการถูกต้องจากเตาเผาของโรงพยาบาล องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน ร้อยละ 75 และกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นทั่วประเทศ 37.4 ล้านตัน แบ่งเป็นกากอุตสาหกรรมอันตราย 2.8 ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย 34.6 ล้านตัน โดยกากอุตสาหกรรมอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 1.3 ล้านตัน (ร้อยละ 46) และกากอุตสาหกรรมไม่อันตราย ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 26.1 ล้านตัน (ร้อยละ 75)
ส่วนด้านเหตุฉุกเฉิน อุบัติภัยด้านมลพิษ ในปี 2558 มีการเกิดเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษ จำนวน 32 ครั้ง เป็นอุบัติภัยในโรงงานและโกดังเก็บสารเคมีมากที่สุด 15 ครั้ง โดยเกิดเหตุในจังหวัดชลบุรีมากที่สุด การลักลอบทิ้งกากของเสีย 4 ครั้ง การขนส่งสารเคมี 1 ครั้ง และอื่นๆ
สำหรับการร้องเรียนปัญหามลพิษ กรมควบคุมมลพิษได้รับการร้องเรียนปัญหามลพิษ จำนวน 419 เรื่อง ปัญหาที่ร้องเรียนมากที่สุด คือ มลพิษทางอากาศ ได้แก่ กลิ่นเหม็น (ร้อยละ 41) รองลงมาคือ เสียงดัง/ความสั่นสะเทือน และฝุ่นละออง/เขม่าควัน (ร้อยละ 22) ส่วนใหญ่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 50 ของการร้องเรียน รองลงมาคือ สถานประกอบการ คิดเป็นร้อยละ 20 และกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ปี 2558 จำนวน 1,392 แห่ง พบแหล่งกำเนิดมลพิษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 404 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29
ในปี 2559 จะเป็นปีที่มีความแห้งแล้งมาก หรือเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญต่อเนื่อง กรมควบคุมมลพิษ ได้เตรียมการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหามลพิษหมอกควันภาคเหนือ และปัญหามลพิษทางน้ำผิวดิน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑ /๒๕๕๘
Slide ประกอบการแถลงข่าวสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี ๒๕๕๘

กองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๔๓, ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๔๘ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : วิรินทร์ญา เจริญศิรินันท์ (wirinya(dot)c(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม