Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ไทย - ญี่ปุ่น ร่วมพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 4 ก.พ. 59

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า รัฐบาลไทย โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ร่วมกับ รัฐบาลญี่ปุ่น โดย Japan International Cooperation Agency (JICA) ร่วมทำโครงการพัฒนาระบบทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษในประเทศไทย (Pollutant Release and Transfer Registers: PRTR) "เป็นระบบข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ สู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อมทั้งอากาศ น้ำ และดิน รวมทั้งข้อมูลการนำน้ำเสียและของเสียจากสถานประกอบการไปบำบัดหรือกำจัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน และการกำหนดแนวทางเพื่อวางแผนป้องกันหรือแก้ไขปัญหามลพิษ

โครงการนี้มีระยะเวลาการดำเนิน 5 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 - กุมภาพันธ์ 2559 โดยคัดเลือกจังหวัดระยองเป็นพื้นที่ดำเนินโครงการนำร่อง มีการกำหนดสารเคมีเป้าหมายจำนวน 107 ชนิดในกิจการอุตสาหกรรม 7 ประเภทได้แก่ เคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี ยานพาหนะและอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตเหล็กขั้นปฐมภูมิและผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์พลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งกิจการอื่น ๆ ได้แก่ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา (ที่มีห้องปฏิบัติการเคมี) คลังเก็บน้ำมัน/สถานีบริการน้ำมัน สถานที่บำบัด/กำจัดของเสีย การภาคเกษตรกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง (ทาสี) บ้านเรือน/ชุมชน 5) อื่นๆ โดยการดำเนินงานแบ่งเป็น 6 ระยะประกอบด้วยการสร้างความตระหนัก (Awareness raising) การฝึกอบรม (Training) การสนับสนุนการบูรณาการ (Implementation support) การรายงานและรวบรวมข้อมูล ( Reporting and Compilation) การเปิดเผยข้อมูลและการสื่อสารความเสี่ยง (Disclosure and Risk Communication) และการตอบสนอง (Feedback) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินโครงการฯได้มีการจัดสัมมนา 6 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯนำเสนอข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษในกรณีศึกษาจังหวัดระยองจากแหล่งกำเนิดต่างๆ ทั้งโรงงานอุตสาหกรรม คลังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงการก่อสร้าง (ทาสี) ยานพาหนะ บ้านเรือน การเกษตร โรงพยาบาล และสถานศึกษา มีการนำเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและพัฒนาระบบ PRTR สำหรับประเทศไทย ซึ่งจะมีการพัฒนาไปสู่การออกกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรายงานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่าง ๆ ในอนาคต และจะทำให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลชนิดและปริมาณมลพิษที่มีการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้วางแผนการจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โดยแนวคิดระบบ PRTR ได้มีการนำมาใช้แล้วในหลายประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม