Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. เสนอแผนจัดการน้ำเสียแหล่งท่องเที่ยว เกาะเสม็ด - เกาะพีพี

ลงในเว็บไซต์วันที่ 16 ก.พ. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๗ /๒๕๕๙

วันที่๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

คพ. เสนอแผนจัดการน้ำเสียแหล่งท่องเที่ยว เกาะเสม็ด - เกาะพีพี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า ทส. และกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สร้างรายได้หลักให้กับประเทศไทย จึงมีนโยบายร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการที่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมด้านทรัพยากรธรรมชาติ โดย คพ. ได้ร่วมกับกรมการท่องเที่ยว กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ กำหนดพื้นที่นำร่องเพื่อดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งองค์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่

นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ. ได้ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมาย ณ เกาะเสม็ด จังหวัดระยองและ เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ในวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2559 ซึ่งพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทั้งสองแห่งมีปัญหาด้านน้ำเสียชุมชน ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนที่มีศักยภาพไม่เพียงพอและอุปกรณ์ชำรุดเสียหายส่งผลให้ไม่มีประสิทธิภาพในการบำบัดทำให้น้ำเสียบางส่วนถูกระบายสู่บริเวณชายหาดและทะเล สถานประกอบการหลายแห่งยังไม่มีการบำบัดน้ำเสีย ณ แหล่งกำเนิดที่เพียงพอ รวมถึงพบการบุกรุกของสถานประกอบในพื้นที่สาธารณะและลำน้ำ ซึ่งปัญหาดังกล่าวสร้างผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว

เพื่อรักษาแหล่งท่องเที่ยวเกาะเสม็ด และเกาะพีพี คพ. จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง และเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีแผนประกอบด้วยการสำรวจและจัดทำทะเบียนแหล่งกำเนิดมลพิษเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเสียและจัดทำแผนการจัดการน้ำเสียชุมชน อบรมและประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการน้ำเสียในแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ ประชาชนและนักท่องเที่ยว รวบทั้งการปรับปรุงท่อรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียที่มีอยู่ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะนำเสนอหน่วยงานในพื้นที่ขอความคิดเห็นก่อนนำไปสู่การปรับเป็นแผนการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป และนอกจากการแก้ไขปัญหาน้ำเสียแล้ว คพ. ก็ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะในพื้นที่ดังกล่าวควบคู่กันไปด้วย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวให้คงอยู่สืบไป


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม