Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

อาเซียนร่วมใจแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืนร่วมประชุมยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 8 มี.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๙ /๒๕๕๙

วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

อาเซียนร่วมใจแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน
ร่วมประชุมยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน

วันที่ 7 มีนาคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนระดับอาวุโส (ระดับปลัดกระทรวง/อธิบดี) และระดับปฏิบัติงานจาก 10 ประเทศอาเซียน ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของประเทศไทย

พลเอก สุรศักดิ์ กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือและความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควัน ตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และ 27 ให้อาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง เพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี 2563 โดยการจัดทำโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap)

ความคาดหวังที่จะได้จากการประชุม 3 วัน ในระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดำเนินงาน และยกร่างเป็นโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน เพื่อเปลี่ยนให้ภูมิภาคอาเซียนเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควัน ทั้งนี้ ประเทศไทย จะเป็นผู้นำเสนอร่างโรดแมปอาเซียนปลอด หมอกควันเข้าสู่การพิจารณาของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อขอความเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติภายในปี 2559

นอกจากนี้ ประเทศไทย จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนอบทเรียนความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของปี 2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 พร้อมอนุมัติงบกลางวงเงินกว่า 93 ล้านบาท ให้ 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศอาเซียน และยังมีกำหนดการที่จะพาผู้เข้าร่วมการประชุมไปดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอความสำเร็จของการขยายผลโครงการพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร พัฒนาการจัดการป่าไม้ การประมง รวมถึง การเกษตรกรรม ปศุสัตว์และโคนม และด้านการเกษตรอุตสาหกรรม ดังมีพระราชดำริให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทำหน้าที่เสมือน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่ง สรุปผลและการพัฒนา ที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้ ซึ่งประเทศสมาชิกสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนเองได้


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม