Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส.เดินหน้าตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๕๙

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 มี.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ทส.เดินหน้าตั้งศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๕๙

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ขับเคลื่อนโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ พัฒนากลไกและรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ผลักดันให้ท้องถิ่นมีศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนครบทุกจังหวัด ลดปัญหามลพิษและอันตรายต่อสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 คพ.ได้สำรวจข้อมูลสถานที่รวบรวมของเสียอันตรายชุมชนทั่วประเทศ พบว่า มีเพียง 11 จังหวัด และส่วนใหญ่เป็นหลอดฟูออเรสเซนต์ ซึ่งมีจังหวัดที่มีของเสียอันตรายชุมชนเกิดขึ้นมากกว่า 5000 ตัน/ปี มี 5 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และเชียงใหม่ สำหรับสภาพการดำเนินงาน อปท.ขนาดใหญ่ มีการบริหารจัดการของเสียอันตรายที่ต้นทางและปลายทาง ได้ประมาณร้อยละ 20 ของของเสียอันตรายชุมชนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และส่วนใหญ่ยังไม่มีการขนส่งไปกำจัด ยกเว้นบางพื้นที่ เช่น เทศบาลนครนนทบุรี กรุงเทพมหานคร ส่วน อปท.ขนาดเล็ก ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อปท.ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการของท้องถิ่น มีสถานที่กำจัดของเสียอันตรายน้อย มีปัญหาการจัดตั้งงบประมาณ ทำให้ อปท. ประสบปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งและกำจัดของเสียอันตรายค่อนข้างสูง

นายวิจารย์ กล่าวว่า ทส.โดย คพ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16(สสภ.) และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด(ทสจ.) ได้บูรณาการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย ขับเคลื่อนให้เกิดการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการจัดการของเสียอันตราย ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ได้ดำเนินโครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ?กลไกและรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น? เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ สสภ. ทสจ. อปท. และ คพ.ให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกลไกและรูปแบบการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนที่เหมาะสม และ อปท. สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาของเสียอันตรายจากชุมชนในพื้นที่ของตนเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตามแนวทาง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และจะดำเนินงานสร้างศูนย์รวบรวมของเสียอันตรายชุมชน ให้ครบทุกจังหวัดภายในปี ๒๕๕๙ เพื่อลดปัญหามลพิษและอันตรายต่อสุขภาพประชาชนอย่างยั่งยืน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม