Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส.ผลักดัน แก้ปัญหามลพิษหมอกควันในอาเซียน
รายละเอียดเพิ่มเติม :
คลิกที่นี่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 31 มี.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๑๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

ทส.ผลักดัน แก้ปัญหามลพิษหมอกควันในอาเซียน

วันที่ 31 มีนาคม 2559 นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการแถลงข่าวสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 กล่าวว่า ในปี 2559 สถานการณ์ดีขึ้นกว่าปี 2558 เป็นอย่างมาก แม้จำนวนวันที่ฝุ่นละอองสูงเกินเกณฑ์มาตรฐานรวม 9 จังหวัด ในปี 2559 ยังไม่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่พบว่าค่าเฉลี่ยสูงสุด 24 ชั่วโมงของฝุ่นละออง ลดลงจากปี 2558 โดยตรวจวัดค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ 317 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย (ปี 2558 ตรวจวัดได้ 381 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่เดียวกัน)

ในปี 2559 พื้นที่ชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ชายแดน อ. แม่สาย จ.เชียงราย และ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่เกิดวิกฤติหมอกควันรุนแรง โดยพบฝุ่นละอองสูงสุด304 และ 264 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย และ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ตามลำดับ ซึ่งสูงเกินมาตรฐานกว่า 2 เท่า (มาตรฐาน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากประเทศเพื่อนบ้าน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าววว่า เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2559 เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานทั้งระดับชาติ และระดับพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางให้ 9 จังหวัดภาคเหนือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ นอกจากนี้ ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) 3 ระดับ (ระดับชาติ ระดับภาค และ ระดับจังหวัด) เพื่อเป็นกลไกหลักกำกับดูแล ประสานงาน และสั่งการในการแก้ไขปัญหา โดยมีการประชุม ศอ.ปกป. เป็นประจำทุกวันจันทร์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการในแต่ละพื้นที่ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมระดมสรรพกำลังในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองอย่างเข้มข้น ทั้งการเฝ้าระวัง ลาดตระเวนและดับไฟที่เกิดขึ้น การประชาสัมพันธ์ห้ามเผาเด็ดขาดในช่วงเวลาที่จังหวัดกำหนด รวมถึงการสร้างเครือข่ายแนวร่วมภาคประชาชนโดยเฉพาะการเปลี่ยนบทบาทผู้เผาหรือผู้จุดไฟให้มาเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังไฟ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ปริมาณฝุ่นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม นายวิจารย์ เน้นย้ำว่า แม้สถานการณ์ขณะนี้จะดีขึ้น แต่ คพ. ยังคงขอให้ทุกจังหวัดระดมสรรพกำลังเฝ้าระวังเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงและดับไฟอย่างเข้มงวด เนื่องจากยังมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด เป็นระยะๆ รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ รวมทั้งขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2559 หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

นอกจากการดำเนินงานในประเทศ ทส. โดย คพ. ได้ประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน ตามกลไกภายใต้ข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน เพื่อให้เร่งควบคุมการเผาและลดมลพิษหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจังต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อยกร่างโรดแมปอาซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap) เมื่อวันที่ 7-9 มีนาคม 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม

นายวิจารย์ กล่าวต่อว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นความร่วมมือและความพยายามร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอด หมอกควัน ตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 26 และ 27 ให้อาเซียนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและบูรณาการแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันข้ามแดนอย่างจริงจัง เพื่อให้อาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในปี 2563 ผู้เข้าร่วมการประชุมได้ร่วมระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ แนวทางการดำเนินงานและเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์หลักของ ASEAN Haze-Free Roadmap ได้แก่ การบังคับใช้ ข้อตกลงอาเซียน เรื่อง มลพิษหมอกควันข้ามแดน การจัดการป่าพรุอย่างยั่งยืน การจัดการไฟป่าและการเผาพื้นที่เกษตรเพื่อลดหมอกควัน การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฏหมาย การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการแลกเปลี่ยนข้อมูลการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การระดมสรรพกำลังและทรัพยากร และการลดความเสี่ยงของผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ประเทศไทยจะนำร่างโรดแมปเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียน เรื่องมลพิษจากหมอกควันข้าม ครั้งที่ 12 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือน สิงหาคม 2559 ณ ประเทศมาเลเซียเพื่อขับเคลื่อนให้ให้ประเทศสมาชิกอาเซียน รับไปดำเนินการตามโรดแมปให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม