Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ตรวจคุณภาพน้ำหนองหาร - ห้ามปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำใช้

ลงในเว็บไซต์วันที่ 7 เม.ย. 59

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้ร่วมกับองค์กรปกครองท้องถิ่น หาแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียรอบแหล่งระบายมลพิษ เพื่อวางแผนลดและควบคุมมลพิษลงสู่แหล่งน้ำ อนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุด คพ. ได้ร่วมกับ ทสจ.สกลนคร ลงสำรวจพื้นที่รอบหนองหาร จ.สกลนคร และจุดระบายน้ำจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงหนองหารเพื่อดำเนินการผลักดันให้เกิดการจัดการน้ำเสีย โดยแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน้ำหนองหาร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพน้ำดีต่อการใช้ประโยชน์มี 3 แผนงาน ได้แก่ ด้านการลดและควบคุมป้องกันมลพิษลงสู่หนองหาร ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และด้านการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

นายวิจารย์ กล่าวว่า จากปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้นในระยะยาวในปีนี้ ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้มีน้อย แหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง บางพื้นที่มีปัญหาน้ำทะเลรุก ซึ่งนอกจากประชาน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ต้องช่วยกันประหยัดน้ำแล้ว ยังต้องขอความร่วมมือองค์กรท้องถิ่นเข้มงวดในการตรวจสอบแหล่งระบายมลพิษ ไม่ปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้อุปโภคและบริโภค

ทั้งนี้ หนองหารถือเป็นแหล่งน้ำที่มีศักยภาพสูง โดยเป็นทั้งแหล่งน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคบริโภค เป็นแหล่งน้ำด้านการเกษตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงเป็นแหล่งรองรับของเสียจากพื้นที่เกษตรและชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีปริมาณสารอาหารไนโตรเจน และฟอสฟอรัสสูง ทำให้หนองหารมีปัญหาตื้นเขินจากการแพร่กระจายและเน่าเสียของวัชพืชและสาหร่ายจำนวนมาก และเป็นผลให้คุณภาพของน้ำมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง จึงต้องขอให้องค์กรปกครองท้องถิ่นคุมเข้มเรื่องการระบายน้ำเสียลงหนองหาร

สำหรับหนองหาร จังหวัดสกลนคร ถือเป็นแหล่งน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสกลนครและอำเภอโพนนาแก้ว มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 123 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครอง 11 แห่ง ประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบหนองหารประกอบอาชีพทำนาและประมง ปีใดน้ำมากที่นาอาจได้รับความเสียหายแต่จะจับปลาได้มากมาทดแทน เมื่อระดับน้ำลดลงในเดือนตุลาคม จะเริ่มปลูกผักตามฤดูกาลและเลี้ยงสัตว์ไล่ลงไปตามพื้นที่ที่น้ำลดไปเรื่อยๆ จนสิ้นฤดูหนาว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม