Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. คุมเข้มรับมือหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙

ลงในเว็บไซต์วันที่ 8 เม.ย. 59

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความก้าวหน้าการเตรียมพร้อมรับมือหมอกควัน ๙ จังหวัดภาคเหนือ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้แทนหน่วยงานทั้งจากส่วนกลางและ ๙ จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วม ในปี ๒๕๕๙ สภาพอากาศจะมีความแห้งแล้งสูง ส่งผลให้เกิดการเผา ไฟป่า และการลุกลามของไฟเป็นวงกว้าง

ทั้งนี้ รมว.ทส. ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา และได้กำชับทุกหน่วยงานให้ดำเนินการอย่างเต็มที่และเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เสนอแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี ๒๕๕๙ เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานทั้งระดับชาติ และระดับพื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางให้ ๙ จังหวัดภาคเหนือดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

นอกจากนี้ ตามแผนปฏิบัติการฯ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ (ศอ.ปกป.) ๓ ระดับ (ระดับชาติ ระดับภาค และ ระดับจังหวัด) เพื่อเป็นกลไกหลักกำกับดูแล ประสานงาน และสั่งการในการแก้ไขปัญหา ในวันนี้ รมว.ทส. จึงได้มาติดตามความก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้นำเสนอแผนงานต่างๆ หากมีปัญหาอุปสรรค จะได้ร่วมกันแก้ไข เนื่องจากยังมีจุดความร้อนกระจายอยู่หลายจังหวัด เป็นระยะๆ ซึ่ง รมว.ทส. ขอความร่วมมืองดการเผาป่าและเศษวัสดุการเกษตรอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องจนถึงสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๕๙ หรือจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

รมว.ทส. ได้เน้นย้ำความสำคัญของการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วน เครือข่ายอาสาสมัคร อุปกรณ์เครื่องมือ และขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หน่วยงานท้องถิ่น กองทัพ และเครือข่ายอาสาสมัคร ที่ร่วมมือร่วมใจ เฝ้าระวัง ลาดตระเวน และดับไฟอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่องมาตลอดช่วงวิกฤต ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา ทำให้สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือในปี ๒๕๕๙ ลดระดับความรุนแรงลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้ย้ำให้ทุกหน่วยงานให้ความรู้และเข้าถึงชุมชนเพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเผาตลอดช่วงวิกฤต ปี ๒๕๕๙

อย่างไรก็ตาม ปี ๒๕๕๙ หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน เช่น ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน เป็นหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องแก้ไขอย่างจริงจัง ซึ่งประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนเพื่อยกร่างโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน สำหรับเป็นกรอบการดำเนินงานของประเทศอาเซียนในการแก้ไขปัญหาหมอกควัน เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันในปี ๒๕๖๓ ตามถ้อยแถลงของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รมว.ทส. ได้ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดผลักดันให้โรดแมปได้รับความเห็นชอบและนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว ซึ่งทุกฝ่ายพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนลดและงดการเผาเศษกิ่งไม้ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช เศษวัสดุทางการเกษตร งดจุดไฟเผาป่า วัชพืขริมทาง รวมถึงขอความร่วมมือในการเป็นหูเป็นตาและแจ้งเหตุไฟไหม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าไปดับไฟได้ก่อนที่จะลุกลามเป็นวงกว้างและยากที่จะควบคุม

"ร่วมมือร่วมใจ เพื่อฟ้าใส ไร้หมอกควัน"


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม