Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ร่วมหาทางออกปัญหาขยะระนอง รองรับการท่องเที่ยว

ลงในเว็บไซต์วันที่ 12 เม.ย. 59

คพ.รุกป้องกันปัญหาขยะกระทบแหล่งท่องเที่ยว ร่วมสำรวจและหาทางออกปัญหาขยะจังหวัดระนอง พบว่าขาดการยอมรับจากภาคประชาชน การบริหารจัดการไม่เหมาะสม เสนอใช้ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้ใช้ประโยชน์จากบ่อขยะเดิม เพื่อลดการต่อต้าน ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างจริงจัง

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จังหวัดระนอง เป็นจังหวัดน้องใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว และกำลังประสบปัญหาการจัดการขยะชุมชนในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตจะมีขยะเพิ่มมากขึ้นจากธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งตนเองได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชน สำรวจพื้นที่ และร่วมสัมมนาระดมความคิดเห็นในการหาทางออกปัญหาขยะ ณ ปัจจุบัน และเตรียมการรับมือกับขยะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พบว่าปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัด มี 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ขาดการยอมรับจากภาคประชาชน การแก้ไขปัญหายังขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการ การบริหารจัดการไม่เหมาะสม เนื่องจากจ้างเอกชนดำเนินการ แต่ไม่มีระบบควบคุมและติดตามและกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ให้ข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วนจึงทำให้ขาดการยอมรับ และจากการสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 3 แห่ง ในเขต อบต. กะเปอร์ อ.กะเปอร์ ทต.ปากน้ำ อ.เมือง และเทศบาลบางริ้น อ. เมือง พบว่ายังมีการต่อต้านจากประชาชนในพื้นที่ในเรื่องความเหมาะสมของสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย หลักการขยะเกิดขึ้นที่ไหน ให้จัดการที่นั่น ยังเป็นประเด็นที่สำคัญในพื้นที่

นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ ได้นำเสนอ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเสนอบทเรียนการจัดการขยะของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทางออกในการจัดการปัญหาขยะระนอง ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างความเข้าใจและให้ข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้องแก่ภาคประชาชน และจากการระดมความเห็นสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่ต้องการ ประกอบด้วย

- การรับฟังความเห็น บนฐานของความจริงใจ มีการเปิดเผยข้อมูล/ข้อเท็จจริง/อย่างครบถ้วน

- ให้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะของจังหวัด ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย และที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เช่น พื้นที่ทหาร หรือพื้นที่อื่น โดยพยายามใช้ประโยชน์จากบ่อขยะเดิม เพื่อลดการต่อต้านรวมทั้งติดตามดำเนินการตรวจสอบบ่อฝังกลบขยะหรือโครงการขยะเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องและรายงานผลต่อสาธารณชน ทั้งที่เอกชนดำเนินการและท้องถิ่นดำเนินการเอง เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

- ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันรณรงค์คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างจริงจังตั้งแต่บ้านเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดเก็บตามขยะที่แยกประเภท
- พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยต้องถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
- การประชาพิจารณ์ให้เริ่มทำจากคนในพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วนโดยเฉพาะในอำเภอเมืองระนอง
- นโยบายและกรอบแผนงานด้านการจัดการขยะ ต้องมีความครอบคลุมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร
- สร้างความไว้วางใจในการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

ซึ่งทางจังหวัดได้รับทราบความคิดเห็นจากการสัมมนา และมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง นำไปบรรจุในแผนการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ คพ.จะได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม