Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๒๐ /๒๕๕๙ ทส. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 19 เม.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ทส. เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ในช่วงวันหยุดยาว สายด่วน 1650


นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)โดยกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่1-16 (สสภ.)ได้ร่วมจัดทำแผนการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน ๒๕๕๙ วันฉัตรมงคล และวันพืชมงคล ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2559 ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศให้เป็นวันหยุดต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ องค์ประกอบทีมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ทีมบัญชาการ ทีมปฏิบัติการ ทีมสนับสนุน ผังรูปแบบการรายงานและสั่งการ พร้อมทั้งการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือ บุคลากรจาก คพ. และ สสภ.ทั้ง 16 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว
นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ. มีบทบาทภารกิจในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านมลพิษจากสารเคมีและวัตถุอันตราย เช่น การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย อุบัติภัยจากการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย เหตุเพลิงไหม้โรงงานอุตสาหกรรม เหตุเพลิงไหม้คลังหรือโกดังเก็บสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ซึ่งในช่วงเทศกาลต่างๆที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน สถานประกอบการต่างๆจะหยุดหรือลดการผลิตเพื่อให้พนักงานกลับภูมิลำเนาหรือไปท่องเที่ยว จะมีความเสี่ยงและมีเหตุการณ์เกิดอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับในช่วงนี้เป็นหน้าร้อน และปีนี้อุณหภูมิอากาศค่อนข้างสูงซึ่งมีความเสี่ยงในเรื่องอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายก็มีมากขึ้น ทาง คพ. และ สสภ.ทั้ง 16 ภาคทั่วประเทศ ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อลดการสูญเสียทั้งทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อมและชีวิต
นายวิจารย์ กล่าวว่า ต้องขอความร่วมมือสถานประกอบการต่างๆ เข้มงวดด้านความปลอดภัยระมัดระวังในการขนส่งสารเคมีและวัตถุอันตราย การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ถูกหลักวิชาการ ดูแลระบบเตือนภัยและการดับเพลิงให้ใช้งานเป็นปกติ จัดเจ้าหน้าที่เวรยามตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีความสุขในเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดที่จะถึงนี้ ทั้งนี้หากเกิดเหตุอุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และประเมินว่าไม่สามารถจัดการได้ ให้โทรสายด่วน 1650 (กรมควบคุมมลพิษ) หรือสายด่วน ปภ.1784 (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕ - ๙
โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔
www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม