Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 เม.ย. 59

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
-----------------------------------

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ลงมา ได้ประกาศรับสมัครเพื่อรับการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน จำนวน 2 อัตรา คือ ตำแหน่งเลขที่ 217 และตำแหน่งเลขที่ 219 โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 1 มีนาคม ๒๕๕9 นั้น
บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว พร้อมทั้งชื่อผลงาน เค้าโครงเรื่อง สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ รายชื่อผู้ร่วมจัดทำผลงาน และข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนาปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ได้รับคัดเลือกให้ส่งผลงานดังกล่าว จัดส่งผลงานพร้อมทั้งเอกสารหรือหลักฐานอื่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา 5 ชุด) ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันและเวลาราชการ หากไม่จัดส่งตามที่กำหนด ให้ถือว่าผลการคัดเลือกดังกล่าวเป็นอันตกไปตามนัยประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
รายละเอียดประกาศฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ผู้ประสานงาน : อาทิตย์ ไปเจอะ (Artid(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม