Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. จัดรับฟังความเห็นร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 เม.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรม เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเกี่ยวกับร่างเกณฑ์ข้อกำหนดดังกล่าว และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาให้เป็นสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในที่ประชุมได้กล่าวถึงประเด็นการจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การขอขึ้นทะเบียนสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกลุ่มสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ

นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ. ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบัน ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นของประชาชน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างฟุ่มเฟือย จึงได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ และกำลังขยายไปยังภาคเอกชน ซึ่งนอกจากจะต้องพิจารณาคุณภาพและราคาของสินค้าและบริการแล้ว ยังต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ปัจจุบัน คพ. ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวน 23 ประเภท ได้แก่ การบริการ 5 บริการ และสินค้า 18 รายการ โดยในปี 2559 คณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเกณฑ์ข้อกำหนดของสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กลุ่มสินค้าและบริการประเภทอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ บริการทำความสะอาด และบริการโรงแรม ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการเทคนิคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อครั้งประชุมวันที่ 14 มีนาคม 2559

ในส่วนของการบริการทั้ง 2 ประเภท ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ดังกล่าว โดยการบริการโรงแรม ได้ยกเลิกเกณฑ์ของ คพ. ที่ใช้ตรวจประเมิน แต่เพิ่มการรับรองอื่นๆ เข้ามาแทนเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ซึ่งผู้ให้บริการต้องได้รับเกียรติบัตรใบไม้เขียว หรือได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือการรับรองด้ายการจัดการสิ่งแวดล้อม (มอก.) 14001 หรือ ISO 14001 หรือผ่านเกณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทโรงแรม ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำหรับการบริการทำความสะอาด มีเกณฑ์ข้อกำหนด คือ ผู้ให้บริการต้องได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว หรือหากไม่ได้จะพิจารณาตามข้อกำหนดทั่วไป ดังนี้ 1. ได้รับการรับรองจาก ISO 9001 2. มีระบบการควบคุมคุณภาพการดำเนินงาน อาทิ มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ในการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยต้องมีการสื่อสารกับพนักงานได้รับทราบด้วย และ 3. พนักงานทำความสะอาดเป็นแรงงานถูกกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีข้อกำหนดพิเศษ คือ พนักงานต้องได้รับการอบรมการใช้ทรัพยากรเกี่ยวกับการบริการทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมีข้อกำหนดฉลากเขียวรองรับ หรือเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ปี 2556 และพนักงานมีการคัดแยกขยะ หรือบรรจุภัณฑ์ทำความสะอาดออกจากขยะทั่วไป เป็นต้นฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม