Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงนาม MOU

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 พ.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๗ /๒๕๕๙

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำเสีย
ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติ ในการดำเนินงานร่วมกัน 3 หน่วยงาน ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งข้อตกลงร่วมกันประกอบด้วย กรมควบคุมมลพิษ จะสนับสนุนองค์ความรู้ เทคนิควิชาการต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย รวมถึงจะร่วมสำรวจข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะทางวิชาการการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559 - 2564 อย่างเป็นรูปธรรม

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประสานการดำเนินงานกับอุทยานแห่งชาติ สนับสนุนข้อมูลและทรัพยากรต่างๆที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และดำเนินกิจกรรมหรือโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย โดยขณะนี้มีอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียที่ถูกต้องตามหลักวิชาการนำร่อง 10 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาเเหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อุทยานแห่งชาติเอราวัณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา และอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

นางหทัยรัตน์ ลิขิตอนุภาค รองผู้อำนวยการปฏิบัติการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การจัดการน้ำเสีย กล่าวว่า สำหรับองค์การจัดการน้ำเสีย จะร่วมสำรวจข้อมูลเพื่อประเมินระดับความเร่งด่วน และจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการปรับปรุง ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบระบายน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย ที่มีอยู่เดิม เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติ โดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานให้มีความยืดหยุ่นตามปริมาณน้ำเสียที่แตกต่างกัน แต่ละพื้นที่

ทั้งนี้ 3 หน่วยงาน จะร่วมกันดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติ นำร่อง 10 แห่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 1.วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคประกอบการจัดทำแนวทางและแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 2.ดำเนินกิจกรรมตามแนวทางและแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 3.ติดตามประเมินผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย 4.ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย และ 5.ขยายผลการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียในอุทยานแห่งชาติอื่นๆฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม