Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. ไทย ติวเข้มการจัดการมลพิษให้ คพ. สปป.ลาว

ลงในเว็บไซต์วันที่ 1 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๒๘ /๒๕๕๙

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ. ไทย ติวเข้มการจัดการมลพิษให้ คพ. สปป.ลาว

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งแก่บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป.ลาว ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จำนวน ๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และหลักสูตรสำหรับบุคลากรหลัก จำนวน ๑๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม VIC3 Bangkok กรุงเทพฯ

นายวิจารย์ กล่าวว่า สปป.ลาว ได้ก่อตั้งกรมควบคุมมลพิษขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีข้าราชการจำนวนทั้งสิ้น 30 คน โดยการส่งข้าราชการมาอบรมเชิงปฏิบัติการ จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคการจัดทำนโยบายและแผน มาตรฐาน มาตรการและเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษ การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสถานการณ์มลพิษ และการกำกับดูแลและบังคับใช้กฎหมายด้านการจัดการมลพิษของบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว ในระดับผู้บริหารและระดับบุคลากรหลัก รวมถึงเพิ่มช่องทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทำให้เกิดการประสานการดำเนินงานความร่วมมือในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจะช่วยพัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน และเรียนรู้กระบวนการทำงานในการจัดการปัญหามลพิษ ซึ่งต้องมีการจัดลำดับความสำคัญแหล่งกำเนิดมลพิษที่เป็นปัญหาในประเทศ ก่อนดำเนินงานจัดการ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะกับการดำรงชีวิต นายวิจารย์ กล่าว

ทั้งนี้ คาดว่าบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว จะมีกระบวนการทำงานในการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิภาพ และเกิดการต่อยอดในการถ่ายทอดกระบวนการทำงานให้แก่บุคลากรในองค์กร รวมถึงเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษของทั้งสองประเทศในการร่วมมือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันในระดับภูมิภาคสืบต่อไป

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม