Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"

ลงในเว็บไซต์วันที่ 6 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๐ /๒๕๕๙

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ. เชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ เข้าค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม"

กรมควบคุมมลพิษเชิญชวนเยาวชนเป็น"ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔ ร่วมเป็นต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ปัญหา การป้องกันและการขจัดมลพิษ เพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการเรียน ทดลองปฏิบัติ การศึกษาดูงาน พร้อมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารมวลชน

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า การดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม จำเป็นต้องอาศัยทุกภาคส่วน แต่หากปลูกฝังให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นต้นกล้าที่จะเติบใหญ่เป็นอนาคตของชาติ แน่นอนว่าต้นกล้าที่ดีย่อมเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพ คพ. จึงได้จัดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชน ค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔ เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์มลพิษและสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมเยาวชนให้มีความกล้าที่จะแสดงความคิด กล้าที่จะแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ ในการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ พร้อมทั้งเยาวชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ไปสู่เยาวชนคนอื่นๆ และสังคมได้ ค่ายต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม จะปลูกฝังเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติให้ตระหนักในปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นต้นแบบในการรวมพลังสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรมค่ายเยาวชน "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔ กำหนดจัดในวันที่ ๑๖ - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ (๔ วัน ๓ คืน) ณ โรงแรม เมธาวลัย ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยเยาวชนจะได้เข้าค่ายเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหา การป้องกันและการขจัดมลพิษ ทดลองปฏิบัติ จากฐานการเรียนรู้ต่างๆ การศึกษาดูงาน ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการสื่อสารมวลชนโดยวิทยากรสื่อมวลชน พร้อมเยี่ยมชมการจัดรายการข่าวโทรทัศน์ ตลอดกิจกรรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้น้องๆ เยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๕ จากทั่วประเทศที่สนใจ ร่วมส่ง ผลงานเรียงความเข้าประกวด ในหัวข้อ "พลังเยาชน ปกป้องสิ่งแวดล้อม" ความยาวไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ A๔ เขียนด้วยลายมือตนเอง เนื้อหาจะต้องสะท้อนความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมป้องกันปัญหามลพิษ และพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และกรมฯ จะคัดเลือกผลงานเรียงความของเยาวชนจำนวน ๕๐ คน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ ต่อไป ส่งผลงานได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมดเขตรับผลงานวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และจะประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทาง www.pcd.go.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕-๖๙, ๐๒๒๙๘๒๐๗๒ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pcd.go.th และ www.facebook.com/PCD.go.th

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม