Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชนค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔

ลงในเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. 59

ปัญหามลพิษ เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม รวมไปถึงผลกระทบทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งนับวันปัญหาดังกล่าวยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการที่ถูกต้อง และการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน

กรมควบคุมมลพิษ เป็นองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมของ ประเทศ โดยมีวิสัยทัศน์ "ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม" ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว กรมควบคุมมลพิษมีความพยายามอย่างยิ่งที่จะผลักดันนโยบาย มาตรการ และมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการควบคุม มลพิษให้เกิดผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม โดยการใส่ใจการลด มลพิษและร่วมกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษ ได้ดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชน ภายใต้ ชื่อ ค่ายเยาวชน "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๓ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและ ตระหนักในปัญหามลพิษ ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษ ผ่านการอบรม ฝึกทักษะด้านการจัดการมลพิษ สิ่งแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ์ ควบคู่กับการทดลองปฏิบัติจริงใน ห้องปฏิบัติการและภาคสนาม รวมทั้งการทัศนศึกษาในพื้นที่ที่เกิดปัญหามลพิษและพื้นที่ที่มีการจัดการมลพิษอย่าง ถูกวิธี ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างการมีส่วนร่วมและช่วยขยายการดำเนินงานด้านการจัดการมลพิษของ กรมควบคุมมลพิษให้ประสบความสำเร็จและยั่งยืนได้ โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชนทั่วประเทศที่ ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวนมาก จากผลสำเร็จของการดำเนินโครงการดังกล่าว ทำให้ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมควบคุมมลพิษยังคงเดินหน้าผลักดันโครงการนี้ต่อไป รวมทั้งการขยายขอบเขตการดำเนินงานเพิ่มขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้เยาวชนเกิดความรู้สึกรัก หวงแหน และเอาใจใส่ในการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งสามารถ นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติไปเผยแพร่สู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งใน การสร้างการมีส่วนร่วมและช่วยขยายการดำ เนินงานการจัดการมลพิษของกรมควบคุมมลพิษให้ ประสบความสำเร็จและยั่งยืนต่อไป

กำหนดการรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือก
รับสมัครตั้งแต่ วันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
ประกาศผลการคัดเลือกใน วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ทาง http//:www.pcd.go.th/ และจะแจ้ง ผลไปยังโรงเรียนของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกโดยให้นักเรียนผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตอบรับ (ยืนยัน) การเข้าค่าย ภายใน วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือ ตอบรับ (ยืนยัน) การเข้าค่ายฯ ทางโทรสาร ๐๒ ๒๙๘ ๕๓๗๔ หรือ E-Mail : pubpcd@gmail.com ให้กรมควบคุมมลพิษ ทราบล่วงหน้าและส่งหนังสือฉบับจริงมาภายหลัง
การตัดสินการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๖-๖๙, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๗๒ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔
http//:www.pcd.go.th
E-Mail: pubpcd@gmail.com

๑.โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของเยาวชน
ค่าย "ต้นกล้าพิทักษ์สิ่งแวดล้อม" รุ่นที่ ๔ ดาวน์โหลด

๒.ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลด


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม