Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ร่วมประชุมท้องถิ่น จ.กระบี่ แก้ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เกาะพีพี

ลงในเว็บไซต์วันที่ 8 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ. ร่วมประชุมกับหน่วยงานท้องถิ่น จ.กระบี่
พร้อมขับเคลื่อนแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย เกาะพีพีและอ่าวนาง

คพ. สำรวจขยะมูลฝอยและน้ำเสียอ่าวนางและเกาะพีพี ประชุมจัดระเบียบแก้ไขปัญหา เห็นชอบแนวทางและมาตรการแก้ปัญหาขยะและน้ำเสีย ซึ่งเป็นวาระเร่งด่วน เตรียมขยายระบบรองรับน้ำเสีย 1,800-2,000 ลบ.ม. ต่อวัน พร้อมบังคับใช้กฎหมาย เพื่อควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษและขยะมูลฝอย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. และรองผู้ว่าราชการ จ.กระบี่ ร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระเบียบแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย บริเวณอ่าวนางและเกาะพีพี จ.กระบี่ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค (ทสจ.) ที่ 15 จ.ภูเก็ต กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การจัดการน้ำเสีย องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อ่าวนาง สำนักงานสาธารณสุข จ.กระบี่ ผู้แทนผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก และร้านอาหารเกาะพีพี เข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้เห็นชอบกับแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียที่ คพ. และ อบต. อ่าวนาง นำเสนอโดยเน้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับผิดชอบนำแนวทางไปขับเคลื่อนการ ดำเนินงานแก้ไขปัญหาดังกล่าวในพื้นที่ต่อไป ซึ่งการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดระเบียบแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสีย บริเวณอ่าวนางและเกาะพีพี จ.กระบี่ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันวางแผนดำเนินงานแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสีย ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

โดยดำเนินการจัดการน้ำเสียในพื้นที่ชุมชนหนาแน่นบริเวณเกาะพีพี เป็นวาระเร่งด่วน จะขยายระบบเพื่อรองรับน้ำเสียจากปัจจุบันที่รับน้ำเสียได้เพียง 400 ลบ.ม. ต่อวัน ให้ได้วันละประมาณ 1,800-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ควบคู่ไปกับระบบอนุญาตต่ออายุสถานประกอบการ การดำเนินการตามมาตรการการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการใช้บังคับกฎหมายเพื่อควบคุมการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิดและขยะมูลฝอย เกาะพีพี ประมาณ 23 ตัน ต่อวัน ก่อนขนไปกำจัดบนฝั่งที่เทศบาลเมืองกระบี่ ซึ่งมีปัญหาขยะตกค้างมาก จึงต้องมีการสนับสนุนให้นำขยะไปแปรรูปเป็นพลังงานต่อไป โดยยังอยู่ระหว่างการรอดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ (พรบ.) ร่วมลงทุน และการประชุมดูงานการจัดการน้ำเสียที่ศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำ (ระบบบำบัดน้ำเสีย) และหลุมฝังกลบขยะ ที่เกินศักยภาพและรอการแก้ไข ทั้งนี้ ในส่วนของ คพ. จะประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำหรับเรื่องของงบประมาณในการฟื้นฟูต่อไปฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม