Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ.ระดมความเห็น ร่างยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี + แผนจัดการมลพิษ ปี 60-64

ลงในเว็บไซต์วันที่ 10 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๒ /๒๕๕๙

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ.ระดมความเห็นประชารัฐ ร่างยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี และ
แผนจัดการมลพิษ ปี 60-64 เพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ขึ้น โดยให้สอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่งรัฐบาลปัจจุบันได้จัดทำขึ้นเพื่อวางแนวทางการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ในระยะยาว และจัดทำเป็นแผนระยะ 5 ปี คือ แผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2560-2564 เพื่อขับเคลื่อนแนวทางในระยะยาวไปสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น เพื่อให้เกิดการประสานงาน เชื่อมโยง การดำเนินงานของทุกภาคส่วน ในการจัดการมลพิษของประเทศไทย สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษในระดับชาติ จึงได้จัดการสัมมนา รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชารัฐ ต่อร่างยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ 20 ปี และ แผนจัดการมลพิษ ปี 2560-2564 ขึ้น ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้ แนวคิดการกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัด กำจัดของเสีย และควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้ กลไก กฎหมาย และเครื่องมือในการบริหารจัดการมลพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการมลพิษ และยุทธศาสตร์ที่ 6 การดำเนินงานตามพันธกรณีและความร่วมมือระหว่างประเทศ

โดยในการยกร่างรายละเอียดต่างๆ กรมควบคุมมลพิษได้ทำการวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหามลพิษในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตรวจสอบการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ร่วมกับการพิจารณานโยบายสำคัญของประเทศ ทั้งนโยบายรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะแผน 12 รวมทั้งบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งในระดับชาติและระดับโลก ยึดหลักการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ การมีสังคมและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิต เพื่อมุ่งไปสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนาที่ยั่งยืน

สำหรับแผนจัดการมลพิษระยะ 5 ปีแรก (พ.ศ.2560-2564) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทิศทางภายใต้ ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย ดังนี้ คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินอยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ปริมาณน้ำเสียชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง ด้านคุณภาพอากาศและระดับเสียง รักษาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตต้องดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนด้านการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน และสารอันตราย ปริมาณขยะชุมชน ของเสียอันตราบชุมชน ขยะมูลฝอยติดเชื้อ กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย ต้องได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และการปนเปื้อนของสารเคมีในสิ่งแวดล้อมต้องอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม การจะถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมป้องกันหรือลดมลพิษให้เกิดขึ้นน้อยลงจากการผลิตและบริโภคทั้งนี้ รายละเอียดของยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2560-2564 จะได้นำเสนอเป็นลำดับต่อไป รวมถึงโครงการสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการ โดยหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โปรดกรอกแบบฟอร์มและส่งกลับมากองแผนงานและประเมินผล กรมควบคุมมลพิษ โทรสาร 0 2298 5394 หรือ pcd_planning@hotmail.co.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2559

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม