Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ.เดินหน้าประกวดราคาฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 582 ล้านบาท

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๒ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ.เดินหน้าประกวดราคาฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ 582 ล้านบาท

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เดินหน้าเตรียมการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จัดประกวดราคาดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ใช้งบประมาณ 582 ล้านบาท พร้อมจัดประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วย คลิตี้ และรับฟังความเห็นต่อมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินงานโครงการ

นายวิจารย์ วิมาฉายา อธิบดี คพ. เปิดเผยว่า คพ. ได้ดำเนินการจัดประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 582,000,000 บาท ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( E-bidding) โดยได้กำหนดให้มีการเสนอราคาในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ทั้งนี้ มีขอบเขตการดำเนินงาน เช่น ทำการก่อสร้างหลุมฝังกลบแบบปลอดภัยและดําเนินการฝังกลบตะกอนและดินที่ปนเปื้อนสารตะกั่ว ดูดตะกอนท้องน้ำและตะกอนหน้าฝายดักตะกอนเดิม ฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนรอบโรงแต่งแร่เดิม โดยการปิดคลุมด้วยดินหรือวัสดุที่มีค่าตะกั่วไม่เกินมาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยและเกษตรกรรม และทำการก่อสร้างฝายดักตะกอนในลําห้วยคลิตี้ เป็นต้น โดยมีคณะกรรมการไตรภาคีฯจากหน่วยงานต่างๆจะมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อย่างมีส่วนร่วมและเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน และเพื่อประสานการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนในพื้นที่ คลิตี้ที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง

สำหรับการดำเนินงานที่ควบคู่ไปกับการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการฟื้นฟูลำห้วย คพ. ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม และได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว และได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ที่ผ่านมา ณ วัดคลิตี้ล่าง โดยมีศาสตราจารย์สุวิชัย หวันแก้ว ที่ปรึกษาของคณะกรรมการไตรภาคีฯ พร้อมด้วยกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมทรัพยากรน้ำ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อคิดเห็นในการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ คพ. ยังได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารตะกั่วบริเวณห้วยคลิตี้ ระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2559 - 2564 ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเสนอให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม