Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

คพ. พลักดันสินค้าและบริการสีเขียวสู่ภาคเหนือ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ. พลักดันสินค้าและบริการสีเขียวสู่ภาคเหนือ

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐเกิดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขยายผลการปฏิบัติไปสู่หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนที่สนใจในพื้นที่ภาคเหนือ

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดี คพ. กล่าวว่า การเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสำคัญกับการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืน คพ. จึงจัดสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคเหนือเกิดความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกิดการขยายผลสู่การปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อธิบดี คพ. กล่าวต่ออีกว่า คพ. ได้ดำเนินการส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ โดยได้จัดทำแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐระยะแรกปี พ.ศ. 2551 - 2554 และระยะที่ 2 ปี พ.ศ. 2556 - 2559 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้นำในการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และขยายผลไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ และองค์การมหาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ กระบวนการผลิตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ปริมาณสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมฯ ระยะแรก ปี พ.ศ. 2551 - 2554 พบว่า หน่วยงานภาครัฐในระดับกรมจำนวน 170 หน่วยงาน ให้ความร่วมมือและเข้าร่วมดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี สำหรับการดำเนินการตามแผนส่งเสริมฯ ในระยะที่ 2 นั้น จะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 11.13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ (จากการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดซื้อสีเขียว เพื่อศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบจากแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐปี พ.ศ. 2556 - 2559 ) ส่วนในระยะที่ 3 ปี พ.ศ. 2560 - 2564 นั้น ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมจัดทำแผนฯ เพื่อให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน และภาคเอกชนมากขึ้น

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีสินค้าและบริการที่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 สินค้าและ 5 บริการ ซึ่งการตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุที่แสดงเครื่องหมายฉลากเขียว ที่ได้รับรองเครื่องหมายจากคพ. และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ คพ. หรือทางเว็บไซต์ http://ptech.pcd.go.th และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย หรือทางเว็บไซต์ www.tei.or.th

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม