Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 มิ.ย. 59

ประกาศ อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ แทนตำแหน่งที่ว่าง
-----------------------------------

ตามประกาศ อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ โดยในประกาศดังกล่าวได้แต่งตั้ง นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ เป็นรองประธาน อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ และแต่งตั้ง นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล เป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ นั้น
เนื่องจาก นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น และนางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ได้รับมอบหมายให้เป็นรองประธาน อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ แทนนางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ จึงทำให้อนุกรรมการใน อ.ก.พ.กรมควบคุมมลพิษ ดังกล่าวว่างลง
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙


ผู้ประสานงาน : อาทิตย์ ไปเจอะ (Artid(dot)p(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม