Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

กปส. มอบอะลูมิเนียม 1 ตัน ให้มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

กปส. มอบอะลูมิเนียม 1 ตัน ให้มูลนิธิขาเทียม
ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มอบอะลูมิเนียมที่ได้จากการเก็บรวบรวมภายในหน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นตัวแทนรับมอบอะลูมิเนียม โดยอะลูมิเนียมดังกล่าวมีจำนวนกว่า ๑,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งจะถูกนำไปใช้เป็นต้นทุนในการจัดหาอุปกรณ์ขาเทียม ได้แก่ เบ้า แกน หน้าแข้ง เท้าเทียม และไม้เท้า เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทําขาเทียมพระราชทาน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนโดยการรวบรวมวัสดุอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ด้วยการนํามาทําอุปกรณ์ขาเทียมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการประหยัดและการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมกันบริจาคอะลูมิเนียม สามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาคของโครงการฯ หรือบริจาคผ่านทางไปรษณีย์ โดยส่งเป็นพัสดุที่มีน้ำหนักไม่เกิน ๕ กิโลกรัมและจ่าหน้าซองถึง โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ซึ่งสามารถส่งได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๔๙๕-๙ และโทรสาร. ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๙๘ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม