Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ควบคุมและปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๖ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙

คพ. ควบคุมและปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทิ้ง
จากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้เข้มข้น

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้มีการดำเนินการทบทวน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการมันเชื้อเพลิงที่มีการประกาศใช้เมื่อ ปี ๒๕๔๖ เพื่อปรับปรุงมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เรื่องจากมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ พร้อมดำเนินการสำรวจข้อมูลและเก็บตัวอย่าง น้ำทิ้ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดสมุทรสาคร อยุธยา สมุทรปราการ ปทุมธานี และนนทบุรี

จากการสำรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่ทำการสำรวจเป็นสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก และประเภท ข ตามกฎหมายควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พบว่า สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงมีระบบบำบัดน้ำเสียหลักคือบ่อดักไขมันที่ตั้งอยู่ ณ จุดทางเข้าและทางออกของสถานี โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมมาบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งเมื่อนำน้ำทิ้งมาวิเคราะห์หาพารามิเตอร์ที่มีการควบคุมในปัจจุบัน ได้แก่ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ซีโอดี ของแข็งแขวนลอย น้ำมันและไขมัน ซึ่งพบว่า มีเพียง ๘ สถานี จากทั้งสิ้น ๖๖ สถานี หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๒ ที่มีค่า น้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้คุณภาพน้ำทิ้งของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงไม่ผ่านค่ามาตรฐานเนื่องจาก ความหลากหลายของกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งมีผลทำให้ปริมาณและความสกปรกของ น้ำเสียเพิ่มมากขึ้นจนทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียในปัจจุบันไม่สามารถรองรับได้ ประกอบกับการขาดการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย (บ่อดักไขมันบริเวณทางเข้าและทางออกของทางสถานี) ส่งผลทำให้เกิดการสะสมของตะกอนและความสกปรกของ น้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ คพ. ได้ประมวลผลการทบทวน และจัดทำ (ร่าง) มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะกำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) มาตรฐานฯ จากคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานควบคุมการ ระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน แล้วจึงนำความคิดเห็นดังกล่าวมาปรับปรุง (ร่าง) มาตรฐาน และนำเสนอคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เป็นลำดับต่อไป

*หมายเหตุ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ก ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มีขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรี ประกาศกำหนด และเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดิน สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงประเภท ข ได้แก่ สถานีบริการน้ำมันที่ให้บริการแก่ยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ติดเขตทางหลวง ถนนสาธารณะ หรือถนนส่วนบุคคล ที่มีขนาดความกว้างตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และเก็บน้ำมันไว้ในถังเก็บน้ำมันใต้พื้นดินที่ได้กำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมน้ำทิ้งที่ระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม