Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ทส. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียน และเตรียมการรับมือหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๐

ลงในเว็บไซต์วันที่ 30 มิ.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๗ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙

ทส. ลงพื้นที่ ถอดบทเรียน และเตรียมการรับมือหมอกควันภาคเหนือปี ๒๕๖๐

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ พลเอก สุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมกําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ/ถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) เพื่อวิเคราะห์การดําเนินการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ จุดอ่อนและจุดแข็งเพื่อกําหนดแผนงานให้สอดคล้องในปีต่อไป ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร ทส. ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้แทนจาก ๙ จังหวัดภาคเหนือ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนภาคประชาชน ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา เข้าร่วม จํานวนกว่า ๒๕๐ คน

รมว.ทส. แสดงความชื่นชมผลการดําเนินงานในปี๒๕๕๙ ที่ทุกฝ่ายร่วมมืออย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา ส่งผลให้ช่วงวิกฤตหมอกควันระหว่างวันที่ ๑ มกราคม - ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ จํานวนจุดความร้อนรวม ใน ๙ จังหวัดภาคเหนือลดลงกว่าร้อยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๘ รวมถึงปริมาณฝุ่นละอองในจังหวัดส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยปริมาณฝุ่นละอองสูงสุดลดลงจาก ๓๘๑ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี๒๕๕๘ เหลือเพียง ๓๑๗ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในปี๒๕๕๙ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปี๒๕๕๙ สภาพอากาศแห้งแล้งยาวนาน ฝนตกน้อยในช่วงเดือนเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ทําให้พบการเพิ่มขึ้นของการเผาหลังวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ และพบฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งต่างจากปีที่ผ่านๆมา โดยสถานการณ์หมอกควันส่วนใหญ่จะสิ้นสุดก่อนวันที่ ๑๕ เมษายน

รมว.ทส. ยังได้เน้นย้ำความสําคัญของการเตรียมการป้องกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์และเตรียมดําเนินมาตรการเพื่อไม่ให้มีการเผาและหมอกควันเกิดขึ้น ดังนั้น ทส. จึงได้มาประชุมหารือเพื่อถอดบทเรียนการดําเนินงานในปี๒๕๕๙ และจัดทํามาตรการของปี๒๕๖๐ เพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป โดยมาตรการในปี๒๕๖๐ จะยังคงเน้นการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้เกิดการเผา โดยระดมสรรพกําลังเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยง เร่งทําความเข้าใจกับประชาชนเพื่อลดการเผาและจัดการเศษวัสดุภาคการเกษตร เศษวัชพืช และมูลฝอยโดยไม่เผา ส่งเสริมการสร้างมูลค่าให้เศษวัสดุภาคการเกษตร เช่น การทําปุ๋ย ใช้เป็นอาหารสัตว์และนํามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งในอุตสาหกรรม ในพื้นที่ป่าไม้ให้เร่งจัดการเชื้อเพลิง และทําแนวกันไฟ จังหวัดต่างๆในพื้นที่เร่งกําหนดช่วงเวลาห้ามเผาให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ลักลอบเผา รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการเผาและลดการเผาในพื้นที่ดําเนินการทางกฎหมายกับการบุกรุกป่าเพื่อเพาะปลูก และส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี๒๕๕๙ หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน โดยเฉพาะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่ตั้งอยู่ใกล้ชายแดน เช่น อําเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น ทส. จึงได้จัดทําและผลักดันให้โรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควัน (ASEAN Haze-Free Roadmap) ได้รับความเห็นชอบและนําไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นภูมิภาคอาเซียนปลอดหมอกควันในปี๒๕๖๓ ตามถ้อยแถลงของ พลเอก ประยุทธ
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างยั่งยืนภายใต้ความร่วมมือกันของ
ประชาคมอาเซียน

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม