Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ปิดหลักสูตร การสร้างควาสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่ คพ. (สปป.ลาว)

ลงในเว็บไซต์วันที่ 14 ก.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๓๗ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

คพ. ปิดหลักสูตร การสร้างควาสามารถให้แก่
เจ้าหน้าที่ คพ. (สปป.ลาว) เน้นการป้องกันและ
การมีส่วนร่วมในหน่วยงานและภาคประชาชนในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างความสามารถให้แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษของ สปป.ลาว ทั้ง ๒ หลักสูตร สำหรับผู้บริหาร ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ และสำหรับบุคลากรหลัก ระหว่างวันที่ ๒๐ มิถุนายน - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริหารและบุคลากรหลักของกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ สปป. ลาว ได้เรียนรู้กระบวนการทำงาน ประสบการณ์ของประเทศไทย และองค์ความรู้ในการจัดการมลพิษรายสาขา อาทิ การจัดการมลพิษทางน้ำ อากาศ ขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย การดำเนินการตามอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง (บาเซล สตอกโฮล์ม รอตเตอร์ดัม) การตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี การจัดการป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหาหมอกควัน การส่งเสริมและบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับแหล่งกำเนิดมลพิษ การติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและอากาศ การวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของห้องปฏิบัติการ การจัดทำระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษและการจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้ศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการทำงานทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่

สำหรับข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานให้บุคลากร สปป. ลาว นำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ สปป.ลาว คือ การสร้างการมีส่วนร่วมในการทำงานทั้งในระดับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนพื้นที่ เน้นการงป้องกันดีกว่าการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนากระบวนการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม (จากการดำเนินการเอง และใช้แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ) เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ สปป.ลาว ในอนาคตได้

โดยในการจัดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะการปฏิบัติงาน และการเรียนรู้กระบวนการทำงานในการจัดการปัญหามลพิษให้แก่บุคลากรกรมควบคุมมลพิษ สปป.ลาว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการจัดการ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม และสร้างช่องทางในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทำให้เกิดการประสานการดำเนินงานความร่วมมือในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการร่วมมือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมร่วมกันต่อไปในอนาคตระหว่างหน่วยงานของทั้งสองประเทศ รวมทั้งเป็นการสานความสัมพันธ์และมิตรไมตรีอันดีระหว่างกรมควบคุมมลพิษของทั้งสองประเทศ

ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม