Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง อาเซียนเห็นชอบโรดแมปอาเซียน ภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 15 ส.ค. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๕ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

อาเซียนเห็นชอบโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน เพื่อก้าวสู่วิสัยทัศน์
การเป็นภูมิภาคปลอดหมอกควันข้ามแดน ในปี 2020

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมรัฐมนตรีประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่ ๑๒ (COP-12 AATHP) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมและขอบคุณประเทศไทยในการผลักดันและยกร่าง Roadmap on ASEAN Cooperation towards Transboundary Haze Pollution Control with Means of Implementation หรือ ASEAN Transboundary Haze Free Roadmap เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ "ภูมิภาคอาเซียนปลอด หมอกควันข้ามแดน ในปี ค.ศ. 2020" โดยโรดแมปนี้จะเป็นกรอบแนวทางหลักในการประสานการดำเนินงานระหว่างประเทศอาเซียนในการนำข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนไปสู่การปฏิบัติอย่าง มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล แนวทางปฏิบัติที่ดี และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อให้สามารถรับมือกับปัญหาได้อย่าง ถูกต้องเหมาะสม

นายวิจารย์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยยังได้เป็นเจ้าภาพและประธานในการจัดประชุมเพื่อพิจารณาร่างโรดแมป จนสามารถได้ร่างโรดแมปที่ทุกประเทศอาเซียนเห็นพ้องด้วยกันให้เสนอที่ประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วในการประชุมครั้งนี้ และหลังจากนี้การให้ความเห็นชอบต่อโรดแมปอาเซียนปลอดหมอกควันข้ามแดน จะถูกรายงานให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ ๒๘ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เพื่อทราบต่อไป


ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม