Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. ลงนามความมือร่วมกับ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แก้ไขปัญหามลพิษ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๔๘ /๒๕๕๙

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

คพ. ลงนามความมือร่วมกับ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น แก้ไขปัญหามลพิษ

นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษกับจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นและประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยมีความร่วมมือในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมให้มีความรู้และทักษะในการแก้ไขปัญหามลพิษ สามารถนำประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหามลพิษของจังหวัดฟุกุโอกะมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย รวมถึงการสร้างความเข้าใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ชุมชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการวิจัยและแนะนำเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากผู้ประกอบการในจังหวัดฟุกุโอกะมาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

นายวิจารย์ กล่าวว่า คพ. ได้เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของจังหวัดฟุกุโอกะ เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจุดน่าสนใจอยู่ที่การใช้ระบบการบริหารจัดการน้ำเสียที่หลากหลายรูปแบบในการจัดการน้ำเสียจากชุมชนและวิธีการเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสีย และศึกษาดูงานการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ Southern Fukuoka Region Facility ซึ่งมีสถานที่ตั้งระบบที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบได้ และสิ่งสำคัญที่ทำให้ระบบกำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดฟุกุโอกะ ประสบความสำเร็จ คือ หลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน

โดย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ กรมควบคุมมลพิษ และจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการดำเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบฝังกลบขยะมูลฝอยชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็ก (Waste Landfill Planning Assistant for Thailand) เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝังกลบขยะมูลฝอยแบบกึ่งใช้อากาศ หรือ Fukuoka Method และองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและดูแลรักษาระบบ โดยได้คัดเลือกเทศบาลเมืองสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินการ และเริ่มดำเนินการเดินระบบฝังกลบตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลางและขนาดเล็กนำไปปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นรูปแบบที่ถูกต้องในอนาคต และก่อให้เกิดแนวคิดในการขยายความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในทุกสาขา และการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับจังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม