Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) คุณลัษณะเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละออง แบบอัตโนมัติพร้อมตู้

ลงในเว็บไซต์วันที่ 13 ก.ย. 59

กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดตั้งเครือข่ายการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามตรวจสอบสภาพปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งศึกษาหรือคาดการณ์สภาพการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศที่อาจจะเกิดขึ้น โดยข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้จะนาไปใช้ประกอบการกาหนดมาตรการและนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศระดับประเทศ โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันในประเทศไทยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จานวน 61 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ใน 31 จังหวัดทั่วประเทศ และมีหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จานวน 8 คัน ซึ่งในสถานีและหน่วยตรวจวัดดังกล่าว มีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ด้วยเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองแบบอัตโนมัติ ซึ่งเครื่องเก็บตัวอย่างดังกล่าว เป็นเครื่องมือที่มีระบบการทางานที่ได้มาตรฐานสากล

เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในหลายพื้นที่โดยมีแหล่งกาเนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม การขนส่ง การเผาในที่โล่ง และหมอกควันข้ามแดน เป็นต้น ซึ่งในบางพื้นที่ที่ประสบปัญหาดังกล่าวยังไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ และบางพื้นที่ไม่สามารถนาหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไปตรวจวัดได้เนื่องจากลักษณะของภูมิประเทศ ข้อจากัดของสถานที่ตรวจวัดมีขนาดเล็กไม่เหมาะในการนาหน่วยตรวจวัดดังกล่าวไปติดตั้ง จึงมีความจาเป็นต้องจัดซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน พร้อมตู้สาหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีระบบการทางานที่ได้มาตรฐานสากล มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนที่ได้สะดวก สามารถนาไปติดตั้งตรวจวัดได้ทุกพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็วทันกับสถานการณ์ที่เกิดเหตุปัญหามลพิษกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แบบอัตโนมัติ พร้อมตู้สาหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร จานวน 2 ชุด


หมดเขตรับฟังความคิดเห็น วันที่ 15 กันยายน 2559 รายละเอียดTOR


ผู้ประสานงาน : คุณจินตนา (jintana(dot)s(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม