Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม เรื่อง คพ. สำรวจการจัดการขยะมูลฝอย จ.น่าน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 19 ก.ย. 59

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๕๑ /๒๕๕๙

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

คพ. สำรวจการจัดการขยะมูลฝอย จ.น่าน พบเกือบร้อยละ 50 มีการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง
พร้อมหนุนศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยให้ดำเนินการถูกหลักตามหลักวิชาการ

14 กันยายน 2559 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ลงพื้นที่สำรวจการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยนายสุวรรณ เปิดเผยว่า จังหวัดน่านมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นในปี 2558 ทั้งสิ้น 165,338 ตัน (453 ตันต่อวัน) มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เก็บขนขยะมูลฝอย 33 แห่ง ซึ่งสามารถเก็บขนได้ 39,478 ตันต่อปี (108 ตันต่อวัน) และส่งไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการถูกต้อง 14,673 ตันต่อปี (40 ตันต่อวัน) ในส่วนขยะมูลฝอยอีก 24,820 ตันต่อปี (68 ตันต่อวัน) ถูกส่งไปกำจัดยังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ดำเนินการไม่ถูกต้อง ซึ่งมีการกำจัดแบบเทกองในหลุมดิน และลดปริมาณขยะมูลฝอยโดยการเผาทำลายซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและคุณภาพดิน และสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบได้

ทั้งนี้ จังหวัดน่านมีการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยทั้งสิ้น 48,965 ตันต่อปี (134 ตันต่อวัน) ซึ่งเป็นการนำกลับมาใช้ใหม่ผ่านกิจกรรมธนาคาร ตลาดนัด ขยะรีไซเคิลของชุมชนและหมู่บ้าน ร้านรับซื้อของเก่า การคัดแยกขยะของพนักงานท้ายรถขยะ ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ สำหรับขยะมูลฝอยที่ถูกจัดการอย่างไม่ถูกต้อง เช่น การทิ้งลงข้างทาง และลงในแหล่งน้ำ หรือการทิ้งลงบ่อดินในพื้นที่ของประชาชน รวมถึงการเผากำจัดในพื้นที่ มีปริมาณเกือบร้อยละ 50 หรือคิดเป็น 76,895 ตันต่อปี (211 ตันต่อวัน)

สำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ทางจังหวัดมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการ โดยเป็นการฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองน่าน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 5 แห่ง นำขยะมากำจัดร่วม ในพื้นที่จังหวัดน่านมีปริมาณขยะที่กำจัดอย่างถูกหลักวิชาการ จำนวน 38 - 40 ตัน/วัน (ปัจจุบันสถานที่กำจัดขยะดังกล่าวใกล้เต็มแล้ว) และได้มีการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยระยะที่ 2 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และศูนย์จัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลท่าวังผา มีปริมาณขยะจำนวน 0.5 - 1 ตัน/วัน โดยไม่มี อปท. ร่วมทิ้ง เนื่องจากเทศบาลกู้เงินจากธนาคารออมสินในการก่อสร้างและดำเนินการเอง ในส่วนของเสียอันตรายทางจังหวัดยังไม่มีสถานที่ หรือเทคโนโลยีในการจัดการขยะอันตราย

นายสุวรรณ กล่าวว่า แนวทางในการบริหารจัดการขยะของจังหวัดต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหน่วยงานในท้องถิ่นจังหวัดน่าน ได้สนับสนุนและจัดกิจกรรมให้ประชาชน สถานศึกษา สถานประกอบการและสถานบริการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ส่งเสริมภาคการผลิตในการออกแบบผลิตสินค้าและบรรจุภัณฑ์ การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้ซ้ำ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ พร้อมทั้งกำหนดให้สถานที่ราชการ สถานประกอบการที่จำหน่ายสินค้า สถานที่ท่องเที่ยว ลด ละ เลิก การใช้ถุงพลาสติกกล่องโฟม หรือบรรจุภัณฑ์กำจัดยาก รวมถึงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยอีก 60 แห่ง ที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง คพ. ก็พร้อมสนับสนุนให้ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยดำเนินการอย่างถูกหลักตามหลักวิชาการฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นายนิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม